<-- John 15:3 | John 15:5 -->

Analysis of Peshitta verse John 15:4

John 15:4 - ܩܰܘܰܘ ܒ݁ܺܝ ܘܶܐܢܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܫܒ݂ܺܫܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݁ܶܠ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܡܶܢ ܢܰܦ݂ܫܳܗ ܐܶܠܳܐ ܡܩܰܘܝܳܐ ܒ݁ܰܓ݂ܦ݂ܶܬ݁ܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܩܰܘܽܘܢ ܒ݁ܺܝ ܀

Translations

(Etheridge) Abide in me, and I in you. As the branch cannot give fruits of itself if it abide not in the vine, so also cannot you, if you abide not in me.

(Murdock) Abide in me, and I in you. As the branch cannot yield fruits of itself, unless it abide in the vine; so also, neither can ye, unless ye abide in me.

(Lamsa) Remain with me and I with you. Just as a branch cannot give fruit by itself, unless it remains in the vine; even so you cannot, unless you remain with me.

(KJV) Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; no more can ye, except ye abide in me.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܩܘܘ ܩܰܘܰܘ 2:18233 ܩܘܐ Denominative abide, remain 491 189 62043-15040 Second Masculine Plural - Imperative PAEL No - - -
ܒܝ ܒ݁ܺܝ 2:2243 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62043-15041 - - - - - - No First Common Singular
ܘܐܢܐ ܘܶܐܢܳܐ 2:1375 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62043-15042 First Common Singular - - - No - - -
ܒܟܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:2245 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62043-15043 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62043-15044 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܫܒܫܬܐ ܕ݁ܰܫܒ݂ܺܫܬ݁ܳܐ 2:20612 ܫܒܫܬܐ Noun branch, vine-shoot 558 215 62043-15045 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-15046 - - - - - - No - - -
ܡܫܟܚܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ 2:21257 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62043-15047 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܕܬܬܠ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݁ܶܠ 2:8809 ܝܗܒ Verb give 188 91 62043-15048 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܦܐܪܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ 2:16379 ܦܐܪܐ Noun fruit 433 169 62043-15049 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62043-150410 - - - - - - No - - -
ܢܦܫܗ ܢܰܦ݂ܫܳܗ 2:13486 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62043-150411 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62043-150412 - - - - - - No - - -
ܡܩܘܝܐ ܡܩܰܘܝܳܐ 2:18226 ܩܘܐ Denominative abide, remain 491 189 62043-150413 Third Feminine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܒܓܦܬܐ ܒ݁ܰܓ݂ܦ݂ܶܬ݁ܳܐ 2:3979 ܓܦܢ Noun vine 76 50 62043-150414 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62043-150415 - - - Emphatic - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62043-150416 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-150417 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-150418 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62043-150419 - - - - - - No - - -
ܬܩܘܘܢ ܬ݁ܩܰܘܽܘܢ 2:18240 ܩܘܐ Denominative abide, remain 491 189 62043-150420 Second Masculine Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܒܝ ܒ݁ܺܝ 2:2243 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62043-150421 - - - - - - No First Common Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.