<-- John 15:7 | John 15:9 -->

Analysis of Peshitta verse John 15:8

John 15:8 - ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܫܬ݁ܰܒ݁ܰܚ ܐܰܒ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܺܐܪܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܬ݁ܰܝܬ݁ܽܘܢ ܘܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝ ܀

Translations

(Etheridge) IN this is glorified my Father, that much fruit you give, and be my disciples.

(Murdock) In this is the Father glorified, that ye bear much fruit; and ye will be my disciples.

(Lamsa) In this the Father will be glorified, that you bear abundant fruit, and be my disciples.

(KJV) Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit; so shall ye be my disciples.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܗܕܐ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5236 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62043-15080 - Feminine Singular - - - No - - -
ܡܫܬܒܚ ܡܶܫܬ݁ܰܒ݁ܰܚ 2:20878 ܫܒܚ Denominative praise, glorify, commend 555 214 62043-15081 Third Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܐܒܐ ܐܰܒ݂ܳܐ 2:6 ܐܒ Noun father 2 13 62043-15082 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܦܐܪܐ ܕ݁ܦ݂ܺܐܪܶܐ 2:16372 ܦܐܪܐ Noun fruit 433 169 62043-15083 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܣܓܝܐܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ 2:13929 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62043-15084 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܬܝܬܘܢ ܬ݁ܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:2170 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62043-15085 Second Masculine Plural - Imperfect APHEL No - - -
ܘܬܗܘܘܢ ܘܬ݂ܶܗܘܽܘܢ 2:5135 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-15086 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܬܠܡܝܕܝ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝ 2:11244 ܠܡܕ Noun disciple 614 239 62043-15087 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.