<-- John 19:14 | John 19:16 -->

Analysis of Peshitta verse John 19:15

John 19:15 - ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܩܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܫܩܽܘܠܳܝܗ݈ܝ ܫܩܽܘܠܳܝܗ݈ܝ ܨܠܽܘܒ݂ܳܝܗ݈ܝ ܨܠܽܘܒ݂ܳܝܗ݈ܝ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܠܡܰܠܟ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܙܩܽܘܦ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܰܢ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܩܶܣܰܪ ܀

Translations

(Etheridge) But they cried out, Take him away, take him away ! crucify him, [Or, suspend him.] crucify him ! Pilatos saith to them, Your king shall I crucify ? The chief priests say to him, We have no king but Cesar.

(Murdock) But they cried out: Away with him, away with him; hang him, hang him. Pilate said to them: Shall I crucify your king? The chief priests said to him: We have no king, but Caesar.

(Lamsa) But they cried out, Take him away, take him away, crucify him, crucify him. Pilate said to them, Shall I crucify your king? The high priests said to him, We have no king except Caesar.

(KJV) But they cried out, Away with him, away with him, crucify him. Pilate saith unto them, Shall I crucify your King? The chief priests answered, We have no king but Caesar.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܢܘܢ ܗܶܢܽܘܢ 2:5011 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62043-19150 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62043-19151 - - - - - - No - - -
ܩܥܝܢ ܩܳܥܶܝܢ 2:18768 ܩܥܐ Verb cry aloud, appeal to 512 196 62043-19152 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-19153 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܫܩܘܠܝܗܝ ܫܩܽܘܠܳܝܗ݈ܝ 2:22189 ܫܩܠ Verb take up, bear 594 229 62043-19154 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No Third Masculine Singular
ܫܩܘܠܝܗܝ ܫܩܽܘܠܳܝܗ݈ܝ 2:22189 ܫܩܠ Verb take up, bear 594 229 62043-19155 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No Third Masculine Singular
ܨܠܘܒܝܗܝ ܨܠܽܘܒ݂ܳܝܗ݈ܝ 2:17778 ܨܠܒ Verb crucify 478 185 62043-19156 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No Third Masculine Singular
ܨܠܘܒܝܗܝ ܨܠܽܘܒ݂ܳܝܗ݈ܝ 2:17778 ܨܠܒ Verb crucify 478 185 62043-19157 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No Third Masculine Singular
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-19158 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62043-19159 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܦܝܠܛܘܣ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ 2:16556 ܦܝܠܛܘܣ Proper Noun Pontius Pilate 444 173 62043-191510 - - - - - - No - - -
ܠܡܠܟܟܘܢ ܠܡܰܠܟ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:11967 ܡܠܟ Noun king, queen 277 124 62043-191511 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܐܙܩܘܦ ܐܶܙܩܽܘܦ݂ 2:5907 ܙܩܦ Verb crucify, lift up, elevate, erect 120 67 62043-191512 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܐܡܪܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ 2:1250 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-191513 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܪܒܝ ܪܰܒ݁ܰܝ 2:19210 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62043-191514 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܟܗܢܐ ܟ݁ܳܗܢܶܐ 2:9834 ܟܗܢ Noun priest 206 100 62043-191515 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܝܬ ܠܰܝܬ݁ 2:757 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 62043-191516 - - - - - - No - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 62043-191517 - - - - - - No First Common Plural
ܡܠܟܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ 2:11969 ܡܠܟ Noun king, queen 277 124 62043-191518 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62043-191519 - - - - - - No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62043-191520 - - - - - - No - - -
ܩܣܪ ܩܶܣܰܪ 2:18745 ܩܣܪ Proper Noun Caesar 512 196 62043-191521 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.