<-- John 19:5 | John 19:7 -->

Analysis of Peshitta verse John 19:6

John 19:6 - ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܕ݂ܰܚܫܶܐ ܩܥܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܨܠܽܘܒ݂ܳܝܗ݈ܝ ܨܠܽܘܒ݂ܳܝܗ݈ܝ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܕ݁ܒ݂ܰܪܘ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܙܽܘܩܦ݂ܽܘܗ݈ܝ ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܶܗ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But when the chief priests and officials saw him, they cried out, saying, Crucify him, crucify him ! [Or, suspend him.] Pilatos saith to them, Take you him and crucify him; [elevate him on the cross.] for I find in him no cause.

(Murdock) And when the chief priests and officials saw him, they cried out, and said: Hang him; hang him. Pilate said to them: Take ye him, and crucify him; for I find no offence in him.

(Lamsa) When the high priests and the guards saw him, they cried out, saying, Crucify him, crucify him! Pilate said to them, You take him and crucify him; for I find no cause in him.

(KJV) When the chief priests therefore and officers saw him, they cried out, saying, Crucify him, crucify him. Pilate saith unto them, Take ye him, and crucify him: for I find no fault in him.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62043-19060 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62043-19061 - - - - - - No - - -
ܚܙܐܘܗܝ ܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ 2:6676 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62043-19062 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܪܒܝ ܪܰܒ݁ܰܝ 2:19210 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62043-19063 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܟܗܢܐ ܟ݁ܳܗܢܶܐ 2:9834 ܟܗܢ Noun priest 206 100 62043-19064 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܕܚܫܐ ܘܕ݂ܰܚܫܶܐ 2:4364 ܕܚܫܐ Noun guard, attendant, servant, officer 89 54 62043-19065 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܩܥܘ ܩܥܰܘ 2:18766 ܩܥܐ Verb cry aloud, appeal to 512 196 62043-19066 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܘܐܡܪܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ 2:1298 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-19067 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܨܠܘܒܝܗܝ ܨܠܽܘܒ݂ܳܝܗ݈ܝ 2:17778 ܨܠܒ Verb crucify 478 185 62043-19068 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No Third Masculine Singular
ܨܠܘܒܝܗܝ ܨܠܽܘܒ݂ܳܝܗ݈ܝ 2:17778 ܨܠܒ Verb crucify 478 185 62043-19069 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No Third Masculine Singular
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-190610 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62043-190611 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܦܝܠܛܘܣ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ 2:16556 ܦܝܠܛܘܣ Proper Noun Pontius Pilate 444 173 62043-190612 - - - - - - No - - -
ܕܒܪܘ ܕ݁ܒ݂ܰܪܘ 2:4090 ܕܒܪ Verb lead, take, rule, guide, conduct 82 52 62043-190613 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-190614 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܘܙܘܩܦܘܗܝ ܘܙܽܘܩܦ݂ܽܘܗ݈ܝ 2:5916 ܙܩܦ Verb crucify, lift up, elevate, erect 120 67 62043-190615 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No Third Masculine Singular
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62043-190616 First Common Singular - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62043-190617 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-190618 - - - - - - No - - -
ܡܫܟܚ ܡܶܫܟ݁ܰܚ 2:30362 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62043-190619 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62043-190620 First Common Singular - - - Yes - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62043-190621 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܥܠܬܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ 2:15669 ܥܠ Noun cause, occasion 416 164 62043-190622 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.