<-- John 1:27 | John 1:29 -->

Analysis of Peshitta verse John 1:28

John 1:28 - ܗܳܠܶܝܢ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂‌ܥܰܢܝܳܐ ܗܘܰܝ ܒ݁ܥܶܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܝܽܘܪܕ݁ܢܳܢ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܥܡܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܀

Translations

(Etheridge) These things were done in Bethania, at the passage of the Jurdan, where Juchanon was baptizing.

(Murdock) These things occurred in Bethany, where John was baptizing.

(Lamsa) These things happened in Bethany, at the Jordan crossing, where John was baptizing.

(KJV) These things were done in Bethabara beyond Jordan, where John was baptizing.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62043-01280 - Common Plural - - - No - - -
ܒܒܝܬ‌ܥܢܝܐ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂‌ܥܰܢܝܳܐ 2:2675 ܒܝܬ‌ܥܢܝܐ Proper Noun Bethany 43 35 62043-01281 - - - - - - No - - -
ܗܘܝ ܗܘܰܝ 2:5093 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-01282 Third Feminine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܒܥܒܪܐ ܒ݁ܥܶܒ݂ܪܳܐ 2:15155 ܥܒܪ Noun crossing 399 158 62043-01283 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܘܪܕܢܢ ܕ݁ܝܽܘܪܕ݁ܢܳܢ 2:9057 ܝܘܪܕܢܢ Proper Noun Jordan 190 93 62043-01284 - - - - - - No - - -
ܐܝܟܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ 2:629 ܐܝܟܐ Particle where 13 18 62043-01285 - - - - - - No - - -
ܕܡܥܡܕ ܕ݁ܡܰܥܡܶܕ݂ 2:15847 ܥܡܕ Verb baptized, baptize, sink 416 164 62043-01286 Third Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-01287 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܝܘܚܢܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ 2:8953 ܝܘܚܢܢ Proper Noun John 189 92 62043-01288 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.