<-- John 21:16 | John 21:18 -->

Analysis of Peshitta verse John 21:17

John 21:17 - ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒ݁ܰܪ‌ܝܳܘܢܰܐ ܪܳܚܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ ܘܟ݂ܶܪܝܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܚܳܟ݂ܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܪܥܺܝ ܠܺܝ ܢܩܰܘܳܬ݂ܝ ܀

Translations

(Etheridge) Jeshu saith to him again the third time, Shemun bar Jona, lovest thou me ? And it grieved Kipha that he said to him the third time, Lovest thou me ? And he said to him, My Lord, all things thou understandest, thou knowest that I love thee. Jeshu saith to him, Feed my sheep.

(Murdock) Again, Jesus said to him the third time: Simon, son of Jonas, lovest thou me? And it grieved Cephas, that he said to him the third time, Lovest thou me; and he said to him: My Lord, thou understandest all things, thou knowest that I love thee. Jesus said to him: Feed my sheep for me.

(Lamsa) He said to him again the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? It grieved Peter because he said to him the third time, Do you love me? So he said to him, My Lord, you understand well everything, you know that I love you. Jesus said to him, Feed my female lambs.

(KJV) He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things; thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-21170 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62043-21171 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܕܬܠܬ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ 2:22825 ܬܠܬ Numeral three 614 239 62043-21172 - Feminine - - - - No - - -
ܙܒܢܝܢ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ 2:5509 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62043-21173 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܫܡܥܘܢ ܫܶܡܥܽܘܢ 2:21803 ܫܡܥܘܢ Proper Noun Simon 585 226 62043-21174 - - - - - - No - - -
ܒܪ‌ܝܘܢܐ ܒ݁ܰܪ‌ܝܳܘܢܰܐ 2:3180 ܒܪ‌ܝܘܢܐ Proper Noun Bar-jona, Jonas 55 40 62043-21175 - - - - - - No - - -
ܪܚܡ ܪܳܚܶܡ 2:29795 ܪܚܡ Verb love, mercy, mercy, compassion 537 207 62043-21176 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-21177 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62043-21178 - - - - - - No First Common Singular
ܘܟܪܝܬ ܘܟ݂ܶܪܝܰܬ݂ 2:10485 ܟܪܐ Verb sorrow, shorten, sorry 224 105 62043-21179 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62043-211710 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܠܟܐܦܐ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ 2:9782 ܟܐܦܐ Proper Noun Cephas 202 98 62043-211711 - - - - - - No - - -
ܕܐܡܪ ܕ݁ܶܐܡܰܪ 2:1264 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-211712 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62043-211713 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܕܬܠܬ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ 2:22825 ܬܠܬ Numeral three 614 239 62043-211714 - Feminine - - - - No - - -
ܙܒܢܝܢ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ 2:5509 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62043-211715 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܕܪܚܡ ܕ݁ܪܳܚܶܡ 2:29778 ܪܚܡ Verb love, mercy, mercy, compassion 537 207 62043-211716 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-211717 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62043-211718 - - - - - - No First Common Singular
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-211719 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62043-211720 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܡܪܝ ܡܳܪܝ 2:12405 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62043-211721 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62043-211722 - - - - - - No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62043-211723 - Common - - - - No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:1480 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-211724 Second Masculine Singular - - - No - - -
ܚܟܡ ܚܳܟ݂ܶܡ 2:25272 ܚܟܡ Verb know, wisdom 141 75 62043-211725 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-211726 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:1480 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-211727 Second Masculine Singular - - - No - - -
ܝܕܥ ܝܳܕ݂ܰܥ 2:25884 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62043-211728 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-211729 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܕܪܚܡ ܕ݁ܪܳܚܶܡ 2:29777 ܪܚܡ Verb love, mercy, mercy, compassion 537 207 62043-211730 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62043-211731 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62043-211732 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-211733 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62043-211734 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62043-211735 - - - - - - No - - -
ܪܥܝ ܪܥܺܝ 2:20128 ܪܥܐ Verb feed, tend 545 210 62043-211736 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62043-211737 - - - - - - No First Common Singular
ܢܩܘܬܝ ܢܩܰܘܳܬ݂ܝ 2:13542 ܢܩܐ Noun sheep 351 143 62043-211738 - Feminine Plural Emphatic - - No First Common Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.