<-- John 21:17 | John 21:19 -->

Analysis of Peshitta verse John 21:18

John 21:18 - ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܛܠܶܐ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܐܳܣܰܪ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ ܚܰܨܰܝܟ݁ ܘܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ ܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܣܶܐܒ݂ܬ݁ ܬ݁ܶܦ݂ܫܽܘܛ ܐܺܝܕ݂ܰܝܟ݁ ܘܰܐ݈ܚܪܺܝܢ ܢܶܐܣܽܘܪ ܠܳܟ݂ ܚܰܨܰܝܟ݁ ܘܢܰܘܒ݁ܠܳܟ݂ ܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܀

Translations

(Etheridge) Amen, I say to thee, When thou wast young, thou didst gird thy loins and walk whithersoever thou willedst; but when thou art old, thou shalt stretch forth thy hands, and another will bind thy loins, and conduct thee whither thou willest not.

(Murdock) Verily, verily, I say to thee: When thou wast young, thou girdedst thy own loins, and walkedst whither it pleased thee: but when thou shalt be old, thou wilt extend thy hands, and another will gird thy loins for thee, and will conduct thee whither thou wouldst not.

(Lamsa) Truly, truly, I say to you, when you were young, you used to tie up your girdle yourself, and walk wherever you pleased; but when you become old, you will stretch out your hands, and another will tie up for you your girdle, and take you where you do not wish.

(KJV) Verily, verily, I say unto thee, When thou wast young, thou girdedst thyself, and walkedst whither thou wouldest: but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldest not.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܡܝܢ ܐܰܡܺܝܢ 2:1109 ܐܡܝܢ Particle Amen, verily 19 23 62043-21180 - - - - - - No - - -
ܐܡܝܢ ܐܰܡܺܝܢ 2:1109 ܐܡܝܢ Particle Amen, verily 19 23 62043-21181 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-21182 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62043-21183 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62043-21184 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܕܟܕ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ 2:9808 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62043-21185 - - - - - - No - - -
ܛܠܐ ܛܠܶܐ 2:8150 ܛܠܝܐ Noun boy, youth, servant, girl, maid 174 87 62043-21186 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ 2:5145 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-21187 Second Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:1480 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-21188 Second Masculine Singular - - - No - - -
ܠܢܦܫܟ ܠܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ 2:13478 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62043-21189 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܐܣܪ ܐܳܣܰܪ 2:23285 ܐܣܪ Verb bind, fasten 25 27 62043-211810 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ 2:5145 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-211811 Second Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܚܨܝܟ ܚܰܨܰܝܟ݁ 2:7515 ܚܨܐ Noun back, loins 154 80 62043-211812 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܘܡܗܠܟ ܘܰܡܗܰܠܶܟ݂ 2:24628 ܗܠܟ Verb walk 104 60 62043-211813 Second Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ 2:5145 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-211814 Second Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܐܝܟܐ ܠܰܐܝܟ݁ܳܐ 2:636 ܐܝܟܐ Particle where 13 18 62043-211815 - - - - - - No - - -
ܕܨܒܐ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ 2:28966 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62043-211816 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-211817 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܡܐ ܡܳܐ 2:11330 ܡܐ Pronoun what 246 113 62043-211818 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62043-211819 - - - - - - No - - -
ܕܣܐܒܬ ܕ݁ܰܣܶܐܒ݂ܬ݁ 2:13651 ܣܐܒ Verb old 356 145 62043-211820 Second Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܬܦܫܘܛ ܬ݁ܶܦ݂ܫܽܘܛ 2:17349 ܦܫܛ Verb stretch out, straight 467 181 62043-211821 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܐܝܕܝܟ ܐܺܝܕ݂ܰܝܟ݁ 2:570 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62043-211822 - Feminine Plural Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܘܐܚܪܝܢ ܘܰܐ݈ܚܪܺܝܢ 2:7686 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62043-211823 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܢܐܣܘܪ ܢܶܐܣܽܘܪ 2:1707 ܐܣܪ Verb bind, fasten 25 27 62043-211824 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62043-211825 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܚܨܝܟ ܚܰܨܰܝܟ݁ 2:7515 ܚܨܐ Noun back, loins 154 80 62043-211826 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܘܢܘܒܠܟ ܘܢܰܘܒ݁ܠܳܟ݂ 2:8497 ܝܒܠ Verb conduct, take, lead away, transmitted 185 90 62043-211827 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No Second Masculine Singular
ܠܐܝܟܐ ܠܰܐܝܟ݁ܳܐ 2:636 ܐܝܟܐ Particle where 13 18 62043-211828 - - - - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-211829 - - - - - - No - - -
ܨܒܐ ܨܳܒ݂ܶܐ 2:28982 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62043-211830 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-211831 Second Masculine Singular - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.