<-- John 3:6 | John 3:8 -->

Analysis of Peshitta verse John 3:7

John 3:7 - ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ ܕ݁ܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܘܳܠܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܡܶܬ݂ܺܝܠܳܕ݂ܽܘ ܡܶܢ ܕ݁ܪܺܝܫ ܀

Translations

(Etheridge) Wonder not that I have said to thee, that it behoves you to be born anew.

(Murdock) Be not surprised that I said to thee, Ye must be born anew.

(Lamsa) Do not be surprised because I have told you that you all must be born again.

(KJV) Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-03070 - - - - - - No - - -
ܬܬܕܡܪ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ 2:4791 ܕܡܪ Verb marvel, amazed 95 56 62043-03071 Second Masculine Singular - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܕܐܡܪܬ ܕ݁ܶܐܡܪܶܬ݂ 2:1274 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-03072 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62043-03073 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܕܘܠܐ ܕ݁ܘܳܠܶܐ 2:5392 ܘܠܐ Adjective of Place right, proper 108 62 62043-03074 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62043-03075 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܠܡܬܝܠܕܘ ܠܡܶܬ݂ܺܝܠܳܕ݂ܽܘ 2:9118 ܝܠܕ Verb beget, bear 192 94 62043-03076 - - - - Infinitive ETHPEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62043-03077 - - - - - - No - - -
ܕܪܝܫ ܕ݁ܪܺܝܫ 2:19923 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62043-03078 - Masculine Singular Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.