<-- John 4:8 | John 4:10 -->

Analysis of Peshitta verse John 4:9

John 4:9 - ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܗܳܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܫܳܡܪܳܝܬ݁ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܡܶܢܝ ܫܳܐܶܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܫܳܡܪܳܝܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܬ݂ܚܰܫܚܺܝܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܥܰܡ ܫܳܡܪܳܝܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) The woman, the Shomroytha, saith to him, How (canst) thou who art a Jihudoya ask drink of me who am a woman, a Shomroytha? For the Jihudoyee have no accommodation [Vide MASII Pec. Syr., in voce Chashach.] with the Shomroyee.

(Murdock) The Samaritan woman said to him: How dost thou, a Jew, ask drink of me, who am a Samaritan woman? For the Jews have no familiarity with Samaritans.

(Lamsa) The Samaritan woman said to him, How is it? You are a Jew, and yet you ask me for a drink, who am a Samaritan woman? For Jews have no social intercourse with Samaritans.

(KJV) Then saith the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? for the Jews have no dealings with the Samaritans.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܡܪܐ ܐܳܡܪܳܐ 2:1245 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-04090 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62043-04091 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62043-04092 - Feminine Singular - - - No - - -
ܐܢܬܬܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ 2:1493 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 62043-04093 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܫܡܪܝܬܐ ܫܳܡܪܳܝܬ݁ܳܐ 2:21829 ܫܡܪܝܢ Adjective of Place Samaritan 585 227 62043-04094 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62043-04095 - - - Emphatic - - No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:1480 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-04096 Second Masculine Singular - - - No - - -
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ 2:8916 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62043-04097 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:1480 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-04098 Second Masculine Singular - - - No - - -
ܘܡܢܝ ܘܡܶܢܝ 2:12178 ܡܢ Particle from 281 125 62043-04099 - - - - - - No First Common Singular
ܫܐܠ ܫܳܐܶܠ 2:30054 ܫܐܠ Verb ask, inquire, salute, lend 553 213 62043-040910 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-040911 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܠܡܫܬܐ ܠܡܶܫܬ݁ܳܐ 2:22537 ܫܬܐ Verb drink 31 31 62043-040912 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܕܐܝܬܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝ 2:734 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62043-040913 - - - - - - No First Common Singular
ܐܢܬܬܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ 2:1493 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 62043-040914 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܫܡܪܝܬܐ ܫܳܡܪܳܝܬ݁ܳܐ 2:21829 ܫܡܪܝܢ Adjective of Place Samaritan 585 227 62043-040915 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-040916 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62043-040917 - - - - - - No - - -
ܡܬܚܫܚܝܢ ܡܶܬ݂ܚܰܫܚܺܝܢ 2:7820 ܚܫܚ Verb useful, use, adapt, apply 161 83 62043-040918 Third Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8917 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62043-040919 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62043-040920 - - - - - - No - - -
ܫܡܪܝܐ ܫܳܡܪܳܝܶܐ 2:21828 ܫܡܪܝܢ Adjective of Place Samaritan 585 227 62043-040921 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.