<-- Jude 1:11 | Jude 1:13 -->

Analysis of Peshitta verse Jude 1:12

Jude 1:12 - ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܢܝܳܚܳܬ݂ܗܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܟ݂ܰܬ݁ܡܺܝܢ ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܪܦ݁ܥܺܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܪܳܥܶܝܢ ܥܢܳܢܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܛܪܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܪܽܘܚܶܐ ܦ݁ܳܗܝܳܢ ܐܺܝܠܳܢܶܐ ܕ݁ܰܐܘܦ݁ܺܝ ܐܶܒ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܘ ܬ݁ܶܢܝܳܢܽܘܬ݂ ܘܰܣܠܶܩܘ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪܰܝܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) These are they who, in their recreations contaminating, behave wantonly, feeding themselves without reverence; clouds without rain, roaming with the winds; trees whose fruit withereth, and which are unfruitful, twice dead, and uplifted from their root;

(Murdock) These are they who, in their feastings, riot while polluting themselves, feeding themselves without fear; clouds without rain, moved about by the winds; trees whose fruit hath failed, and they are without fruit, twice dead, and uplifted from their root;

(Lamsa) These people are those who lead a wasteful, feasting life and are blemished; they do not shepherd themselves in reverence; they are clouds without rain, driven by winds; trees whose blossoms have withered, without fruit; having died a second time, pulled up by the roots;

(KJV) These are spots in your feasts of charity, when they feast with you, feeding themselves without fear: clouds they are without water, carried about of winds; trees whose fruit withereth, without fruit, twice dead, plucked up by the roots;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 63065-01120 - Common Plural - - - No - - -
ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ 2:727 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63065-01121 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63065-01122 - Common Plural - - - No - - -
ܕܒܢܝܚܬܗܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܢܝܳܚܳܬ݂ܗܽܘܢ 2:12849 ܢܚ Noun rest, repose, leisure, recreation 338 140 63065-01123 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63065-01124 - - - - - - No - - -
ܡܟܬܡܝܢ ܡܟ݂ܰܬ݁ܡܺܝܢ 2:10782 ܟܬܡ Verb defile 231 107 63065-01125 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܡܬܦܪܦܥܝܢ ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܪܦ݁ܥܺܝܢ 2:17186 ܦܪܦܥ Verb fill 464 180 63065-01126 Third Masculine Plural - Participles ETHPALPAL No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63065-01127 - - - - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 63065-01128 - - - - - - No - - -
ܕܚܠܬܐ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ 2:4346 ܕܚܠ Noun fear, awe 89 54 63065-01129 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܦܫܗܘܢ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ 2:13487 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 63065-011210 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܪܥܝܢ ܪܳܥܶܝܢ 2:20129 ܪܥܐ Verb feed, tend 545 210 63065-011211 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܥܢܢܐ ܥܢܳܢܶܐ 2:16026 ܥܢܢܐ Noun cloud 420 166 63065-011212 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 63065-011213 - - - - - - No - - -
ܡܛܪܐ ܡܶܛܪܳܐ 2:11647 ܡܛܪ Noun rain 268 120 63065-011214 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 63065-011215 - - - - - - No - - -
ܪܘܚܐ ܪܽܘܚܶܐ 2:19665 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 63065-011216 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܦܗܝܢ ܦ݁ܳܗܝܳܢ 2:16436 ܦܗܐ Verb wander, distracted 435 170 63065-011217 Third Feminine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܝܠܢܐ ܐܺܝܠܳܢܶܐ 2:646 ܐܝܠܐ Noun tree 13 18 63065-011218 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܘܦܝ ܕ݁ܰܐܘܦ݁ܺܝ 2:9388 ܝܦܐ Particle cease, expire 195 96 63065-011219 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܐܒܗܘܢ ܐܶܒ݁ܗܽܘܢ 2:67 ܐܒܐ Noun fruit 2 13 63065-011220 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ 2:736 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63065-011221 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 63065-011222 - - - - - - No - - -
ܦܐܪܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ 2:16379 ܦܐܪܐ Noun fruit 433 169 63065-011223 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܡܝܬܘ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܘ 2:11447 ܡܬ Verb dead, die, death 260 118 63065-011224 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܬܢܝܢܘܬ ܬ݁ܶܢܝܳܢܽܘܬ݂ 2:22895 ܬܢܐ Adverb twice 617 240 63065-011225 - - - - - - No - - -
ܘܣܠܩܘ ܘܰܣܠܶܩܘ 2:14489 ܣܠܩ Verb go up, ascend, ascend 379 152 63065-011226 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63065-011227 - - - - - - No - - -
ܥܩܪܝܗܘܢ ܥܶܩܳܪܰܝܗܽܘܢ 2:16169 ܥܩܪ Noun root 425 167 63065-011228 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.