<-- Jude 1:15 | Jude 1:17 -->

Analysis of Peshitta verse Jude 1:16

Jude 1:16 - ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܡܰܪܛܢܺܝܢ ܘܥܳܕ݂ܠܺܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܨܶܒ݂ܘܳܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܘܦ݂ܽܘܡܗܽܘܢ ܡܡܰܠܶܠ ܓ݁ܢܺܝܚܳܬ݂ܳܐ ܘܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܠܦ݂ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) These are they who murmur and complain of every thing, while walking according to their own desires; their mouth speaking portentous things, and extolling persons for the sake of gain.

(Murdock) These are they who murmur and complain of every thing, while they walk according to their lusts; and their mouth speaketh shocking things; and they flatter people, for the sake of gain.

(Lamsa) These are the ones who murmur and complain, following after their own lusts, and their mouths speak idle flattering words, praising people for the sake of gain.

(KJV) These are murmurers, complainers, walking after their own lusts; and their mouth speaketh great swelling words, having men's persons in admiration because of advantage.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 63065-01160 - Common Plural - - - No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 63065-01161 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܕܡܪܛܢܝܢ ܕ݁ܡܰܪܛܢܺܝܢ 2:19895 ܪܛܢ Verb murmur 539 207 63065-01162 Third Masculine Plural - Active Participle APHEL No - - -
ܘܥܕܠܝܢ ܘܥܳܕ݂ܠܺܝܢ 2:15200 ܥܕܠ Verb fault, complain 401 158 63065-01163 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܒܟܠ ܒ݁ܟ݂ܽܠ 2:10007 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 63065-01164 - Masculine - - - - No - - -
ܨܒܘܢ ܨܶܒ݂ܘܳܢ 2:17524 ܨܒܐ Noun thing, matter, affair 472 183 63065-01165 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63065-01166 - - - - - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63065-01167 - - - - - - No - - -
ܪܓܝܓܬܐ ܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:19340 ܪܓ Noun lust 528 201 63065-01168 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܝܠܗܘܢ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ 2:4390 ܕܝܠ Particle own 90 54 63065-01169 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܡܗܠܟܝܢ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ 2:5219 ܗܠܟ Verb walk 104 60 63065-011610 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܘܦܘܡܗܘܢ ܘܦ݂ܽܘܡܗܽܘܢ 2:16469 ܦܘܡܐ Noun mouth, edge 437 171 63065-011611 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܡܡܠܠ ܡܡܰܠܶܠ 2:12055 ܡܠ Verb speak 273 122 63065-011612 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܓܢܝܚܬܐ ܓ݁ܢܺܝܚܳܬ݂ܳܐ 2:3938 ܓܢܚ Noun terror 75 49 63065-011613 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܡܫܒܚܝܢ ܘܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ 2:20867 ܫܒܚ Denominative praise, glorify, commend 555 214 63065-011614 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܠܦܪܨܘܦܐ ܠܦ݂ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܐ 2:17196 ܦܪܨܘܦܐ Noun face, countenance, person, aspect 464 180 63065-011615 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 63065-011616 - - - - - - No - - -
ܝܘܬܪܢܐ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܶܐ 2:9644 ܝܬܪ Noun lucre, advantage, profit, gain, abundance 190 93 63065-011617 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.