<-- Jude 1:3 | Jude 1:5 -->

Analysis of Peshitta verse Jude 1:4

Jude 1:4 - ܩܢܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܐ݈ܢܳܫܺܝܢ ܡܰܥܠܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܩܰܕ݁ܶܡܘ ܐܶܬ݂ܟ݁ܬ݂ܶܒ݂ܘ ܒ݁ܚܽܘܝܳܒ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܪܰܫܺܝܥܶܐ ܕ݁ܰܠܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܰܢ ܡܰܗܦ݁ܟ݂ܺܝܢ ܠܛܰܢܦ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܳܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟ݁ܳܦ݂ܪܺܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) For certain men have obtained entrance, who from the beginning were proscribed in this condemnation; depraved men, who the grace of Aloha turn unto lasciviousness, and him who is the only Lord GOD, our Lord Jeshu Meshiha, deny.

(Murdock) For some have obtained entrance, who from the beginning were registered beforehand under this condemnation: wicked men, who pervert the grace of God to impurity, and deny him who is the only Lord God and our Lord, Jesus the Messiah.

(Lamsa) For certain men have falsely entered among you, and these were foreordained from the very beginning to this condemnation; they are ungodly men, turning the grace of God into lasciviousness, and denying the only LORD God, and our LORD Jesus Christ.

(KJV) For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God, and our Lord Jesus Christ.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܩܢܘ ܩܢܰܘ 2:18679 ܩܢܐ Verb obtain 509 194 63065-01040 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 63065-01041 - - - - - - No - - -
ܐܢܫܝܢ ܐ݈ܢܳܫܺܝܢ 2:1433 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 63065-01042 - Common Plural Absolute - - No - - -
ܡܥܠܢܘܬܐ ܡܰܥܠܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:15583 ܥܠ Noun entrance, introduction, access 289 128 63065-01043 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63065-01044 - Common Plural - - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 63065-01045 - - - - - - No - - -
ܫܘܪܝܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ 2:22314 ܫܪܐ Noun beginning 568 219 63065-01046 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܕܡܘ ܩܰܕ݁ܶܡܘ 2:18082 ܩܕܡ Verb go before 490 188 63065-01047 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܐܬܟܬܒܘ ܐܶܬ݂ܟ݁ܬ݂ܶܒ݂ܘ 2:10701 ܟܬܒ Verb write 230 107 63065-01048 Third Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܒܚܘܝܒܐ ܒ݁ܚܽܘܝܳܒ݂ܳܐ 2:6480 ܚܒ Noun condemnation, judgement 131 71 63065-01049 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 63065-010410 - Masculine Singular - - - No - - -
ܐܢܫܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1428 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 63065-010411 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܪܫܝܥܐ ܪܰܫܺܝܥܶܐ 2:20310 ܪܫܥ Adjective impious, wicked, ungodly 550 212 63065-010412 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܠܛܝܒܘܬܗ ܕ݁ܰܠܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ 2:8030 ܛܘܒ Noun grace, goodness, favour, kindness, graciousuess 172 86 63065-010413 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܰܢ 2:919 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63065-010414 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܡܗܦܟܝܢ ܡܰܗܦ݁ܟ݂ܺܝܢ 2:5323 ܗܦܟ Verb turn, return, conduct 106 61 63065-010415 Third Masculine Plural - Active Participle APHEL No - - -
ܠܛܢܦܘܬܐ ܠܛܰܢܦ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:8268 ܛܢܦ Noun uncleaness, impurity 177 88 63065-010416 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܗܘ ܘܰܒ݂ܗܰܘ 2:5050 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63065-010417 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܝܬܘܗܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:733 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63065-010418 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:11150 ܚܘܕ Adverb only, alone 46 36 63065-010419 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܡܪܐ ܡܳܪܳܐ 2:12398 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 63065-010420 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63065-010421 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܪܢ ܘܡܳܪܰܢ 2:12387 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 63065-010422 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 63065-010423 - - - - - - No - - -
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 63065-010424 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܦܪܝܢ ܟ݁ܳܦ݂ܪܺܝܢ 2:10461 ܟܦܪ Verb deny, refuse 223 104 63065-010425 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.