<-- Luke 10:14 | Luke 10:16 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 10:15

Luke 10:15 - ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܝ ܟ݁ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ ܗܳܝ ܕ݁ܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡܬ݁ܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ ܬ݁ܶܬ݁ܰܚܬ݁ܶܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) And thou, Kapher-nachum, which unto heaven art lifted up, unto Shiul shalt thou be abased.

(Murdock) And thou Capernaum, that art lifted up to heaven, shalt be brought down to hell.

(Lamsa) And you, Capernaum, which have exalted yourself up to heaven, you will be brought down to Sheol.

(KJV) And thou, Capernaum, which art exalted to heaven, shalt be thrust down to hell.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܢܬܝ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܝ 2:1489 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62042-10150 Second Feminine Singular - - - No - - -
ܟܦܪܢܚܘܡ ܟ݁ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ 2:10473 ܟܦܪܢܚܘܡ Proper Noun Capernaum 223 105 62042-10151 - - - - - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62042-10152 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܥܕܡܐ ܕ݁ܰܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15206 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62042-10153 - - - - - - No - - -
ܠܫܡܝܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ 2:21652 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62042-10154 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܐܬܬܪܝܡܬܝ ܐܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡܬ݁ܝ 2:19697 ܪܡ Verb high, exalt 534 205 62042-10155 Second Feminine Singular - Perfect ETTAPHAL No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62042-10156 - - - - - - No - - -
ܠܫܝܘܠ ܠܰܫܝܽܘܠ 2:21138 ܫܝܘܠ Noun sheol, dead 574 221 62042-10157 - Feminine Singular - - - No - - -
ܬܬܚܬܝܢ ܬ݁ܶܬ݁ܰܚܬ݁ܶܝܢ 2:22771 ܬܚܝܬ Denominative low 610 237 62042-10158 Second Feminine Singular - Imperfect ETHPALI No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.