<-- Luke 11:1 | Luke 11:3 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 11:2

Luke 11:2 - ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܰܡܨܰܠܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫ ܫܡܳܟ݂ ܬ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Jeshu said to them, When you pray, thus be saying, Our Father who (art) in the heavens, be sanctified thy name. Come thy kingdom. Be done thy will as in the heavens also upon earth.

(Murdock) Jesus said to them: When ye pray, thus speak ye: Our Father who art in heaven, hallow be thy name; thy kingdom come; thy pleasure be done, as in heaven, so on earth;

(Lamsa) Jesus said to them, When you pray, say like this, Our Father in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Let thy will be done, as in heaven, so on earth.

(KJV) And he said unto them, When ye pray, say, Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, as in heaven, so in earth.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-11020 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62042-11021 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62042-11022 - - - - - - No - - -
ܐܡܬܝ ܐܶܡܰܬ݂ܝ 2:1351 ܐܡܬܝ Particle when? 20 24 62042-11023 - - - - - - No - - -
ܕܡܨܠܝܢ ܕ݁ܰܡܨܰܠܶܝܢ 2:29083 ܨܠܐ Verb incline toward, heed, pray 478 185 62042-11024 Second Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62042-11025 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62042-11026 - - - Emphatic - - No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5105 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-11027 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܐܡܪܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ 2:1250 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-11028 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܒܘܢ ܐܰܒ݂ܽܘܢ 2:23 ܐܒ Noun father 2 13 62042-11029 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܕܒܫܡܝܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ 2:21647 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62042-110210 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܢܬܩܕܫ ܢܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫ 2:18195 ܩܕܫ Verb consecrate, sanctify 491 189 62042-110211 Third Masculine Singular - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܫܡܟ ܫܡܳܟ݂ 2:21619 ܫܡ Noun name 583 225 62042-110212 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܬܐܬܐ ܬ݁ܺܐܬ݂ܶܐ 2:2166 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62042-110213 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܡܠܟܘܬܟ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܟ݂ 2:12004 ܡܠܟ Noun kingdom, realm, reign 278 124 62042-110214 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܢܗܘܐ ܢܶܗܘܶܐ 2:5137 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-110215 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܨܒܝܢܟ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܟ݂ 2:17547 ܨܒܐ Noun will, desire 472 183 62042-110216 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62042-110217 - - - - - - No - - -
ܕܒܫܡܝܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ 2:21647 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62042-110218 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62042-110219 - - - - - - No - - -
ܒܐܪܥܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ 2:1990 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 62042-110220 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.