<-- Luke 11:34 | Luke 11:36 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 11:35

Luke 11:35 - ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܟ݂ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܗ݈ܘ ܀

Translations

(Etheridge) Beware, therefore, lest the light that is in thee become darkness.

(Murdock) See to it, therefore, lest the light that is in thee, be darkness.

(Lamsa) Take heed, therefore, lest the light which is in you be darkness.

(KJV) Take heed therefore that the light which is in thee be not darkness.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܙܕܗܪ ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪ 2:5612 ܙܗܪ Verb heed, beware of, care of, warn 111 64 62042-11350 Second Masculine Singular - Imperative ETHPEAL No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62042-11351 - - - - - - No - - -
ܕܠܡܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ 2:11322 ܡܐ Particle lest 93 55 62042-11352 - - - - - - No - - -
ܢܘܗܪܐ ܢܽܘܗܪܳܐ 2:12781 ܢܗܪ Noun light 331 137 62042-11353 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܟ ܕ݁ܒ݂ܳܟ݂ 2:2254 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62042-11354 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܚܫܘܟܐ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ 2:7836 ܚܫܟ Adjective dark, darkness 161 83 62042-11355 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܘ 2:5031 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62042-11356 Third Masculine Singular - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.