<-- Luke 11:45 | Luke 11:47 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 11:46

Luke 11:46 - ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܐܳܦ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܳܝ ܕ݁ܡܰܛܥܢܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܰܘܒ݁ܠܶܐ ܝܰܩܺܝܪܳܬ݂ܳܐ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܨܶܒ݂ܥܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܩܳܪܒ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܗܶܝܢ ܠܡܰܘܒ݁ܠܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) But he said, Also unto you, Sophree, woe! because you lade men with heavy burdens, and you with one of your fingers will not touch those burdens.

(Murdock) And he said: Woe to you also! ye Scribes, who lade men with heavy burdens; yet ye yourselves will not touch those burdens with one of your fingers

(Lamsa) But he said, Woe also to you, scribes! for you lay heavy burdens on men, and you yourselves do not touch these burdens even with one of your fingers.

(KJV) And he said, Woe unto you also, ye lawyers! for ye lade men with burdens grievous to be borne, and ye yourselves touch not the burdens with one of your fingers.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62042-11460 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62042-11461 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܶܡܰܪ 2:1242 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-11462 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62042-11463 - - - - - - No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62042-11464 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܣܦܪܐ ܣܳܦ݂ܪܶܐ 2:14760 ܣܦܪܐ Noun scribe, lawyer 387 154 62042-11465 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܝ ܘܳܝ 2:5390 ܘܝ Particle woe!, alas for! 107 62 62042-11466 - - - - - - No - - -
ܕܡܛܥܢܝܢ ܕ݁ܡܰܛܥܢܺܝܢ 2:25717 ܛܥܢ Verb bear, carry, carry 180 89 62042-11467 Second Masculine Plural - Active Participle APHEL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62042-11468 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܠܒܢܝ ܠܰܒ݂ܢܰܝ 2:3299 ܒܪ Noun son 53 40 62042-11469 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܐܢܫܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1428 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62042-114610 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܡܘܒܠܐ ܡܰܘܒ݁ܠܶܐ 2:8514 ܝܒܠ Noun burden, load 256 116 62042-114611 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܝܩܝܪܬܐ ܝܰܩܺܝܪܳܬ݂ܳܐ 2:9476 ܝܩܪ Adjective heavy, precious 196 97 62042-114612 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܢܬܘܢ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1488 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62042-114613 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܒܚܕܐ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ 2:6228 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62042-114614 - Feminine - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62042-114615 - - - - - - No - - -
ܨܒܥܬܟܘܢ ܨܶܒ݂ܥܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:17565 ܨܒܥܐ Noun finger 473 183 62042-114616 - Feminine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-114617 - - - - - - No - - -
ܩܪܒܝܢ ܩܳܪܒ݁ܺܝܢ 2:29524 ܩܪܒ Verb near, touch, come, near, bring near, offer, fight 517 197 62042-114618 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62042-114619 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܠܗܝܢ ܠܗܶܝܢ 2:10845 ܠ Particle to, for 232 107 62042-114620 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܠܡܘܒܠܐ ܠܡܰܘܒ݁ܠܶܐ 2:8512 ܝܒܠ Noun burden, load 256 116 62042-114621 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.