<-- Luke 12:11 | Luke 12:13 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 12:12

Luke 12:12 - ܪܽܘܚܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܢܰܠܶܦ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܘܳܠܶܐ ܕ݁ܬ݂ܺܐܡܪܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) for the Spirit of Holiness will teach you in that hour what you ought to say.

(Murdock) for the Holy Spirit will, in that hour, instruct you what to say.

(Lamsa) For the Holy Spirit will teach you at that very hour what you ought to say.

(KJV) For the Holy Ghost shall teach you in the same hour what ye ought to say.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܪܘܚܐ ܪܽܘܚܳܐ 2:19663 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62042-12120 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62042-12121 - - - - - - No - - -
ܕܩܘܕܫܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ 2:18205 ܩܕܫ Noun holiness 493 190 62042-12122 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܠܦܟܘܢ ܢܰܠܶܦ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:9238 ܝܠܦ Verb learn, teach 192 94 62042-12123 Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No Second Masculine Plural
ܒܗܝ ܒ݁ܗܳܝ 2:5035 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62042-12124 - Feminine Singular - - - No - - -
ܫܥܬܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ 2:22050 ܫܥܬܐ Noun hour 589 228 62042-12125 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62042-12126 - Common - - - - No - - -
ܕܘܠܐ ܕ݁ܘܳܠܶܐ 2:5392 ܘܠܐ Adjective of Place right, proper 108 62 62042-12127 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܕܬܐܡܪܘܢ ܕ݁ܬ݂ܺܐܡܪܽܘܢ 2:1287 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-12128 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.