<-- Luke 12:23 | Luke 12:25 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 12:24

Luke 12:24 - ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܩܰܘ ܒ݁ܢܰܥܒ݂ܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܙܳܪܥܺܝܢ ܘܠܳܐ ܚܳܨܕ݁ܺܝܢ ܘܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܬ݁ܰܘܳܢܶܐ ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܦ݂ܳܣܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܡܬ݂ܰܪܣܶܐ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܡܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܦ݁ܳܪܚܳܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Consider the ravens, which sow not nor reap, which have no chambers or barns, yet Aloha feeds them. How much, therefore, are you better than the fowls !

(Murdock) Consider the ravens, which sow not, nor reap, nor have cellars and storehouses; yet God provideth them food. How much more important now are ye, than the birds!

(Lamsa) Observe the ravens; for they do not sow nor reap, and they have no storerooms and barns; and yet God feeds them; how much more important are you than the fowls?

(KJV) Consider the ravens: for they neither sow nor reap; which neither have storehouse nor barn; and God feedeth them: how much more are ye better than the fowls?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܬܒܩܘ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܩܰܘ 2:3154 ܒܩܐ Verb prove, examine, consider 52 40 62042-12240 Second Masculine Plural - Imperative ETHPAEL No - - -
ܒܢܥܒܐ ܒ݁ܢܰܥܒ݂ܶܐ 2:13261 ܢܥܒܐ Noun raven 342 142 62042-12241 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-12242 - - - - - - No - - -
ܙܪܥܝܢ ܙܳܪܥܺܝܢ 2:5958 ܙܪܥ Verb sow 121 67 62042-12243 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-12244 - - - - - - No - - -
ܚܨܕܝܢ ܚܳܨܕ݁ܺܝܢ 2:7529 ܚܨܕ Verb reap 154 80 62042-12245 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܘܠܝܬ ܘܠܰܝܬ݁ 2:753 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 62042-12246 - - - - - - No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62042-12247 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܬܘܢܐ ܬ݁ܰܘܳܢܶܐ 2:22743 ܬܘܢܐ Noun room, chamber 608 236 62042-12248 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܒܝܬ ܘܒ݂ܶܝܬ݂ 2:2728 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62042-12249 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܩܦܣܐ ܩܦ݂ܳܣܶܐ 2:18794 ܩܦܣ Noun storehouse, collection, store 514 196 62042-122410 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܠܗܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ 2:923 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62042-122411 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܬܪܣܐ ܡܬ݂ܰܪܣܶܐ 2:23063 ܬܪܣܝ Verb nourish, support, feed 621 242 62042-122412 Third Masculine Singular - Active Participle PALPEL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62042-122413 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܟܡܐ ܟ݁ܡܳܐ 2:10199 ܟܡܐ Particle how much?, how many? 216 103 62042-122414 - - - - - - No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62042-122415 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62042-122416 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܝܬܝܪܝܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪܺܝܢ 2:9654 ܝܬܪ Adjective more, excessive, greater, better, excelling 199 98 62042-122417 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62042-122418 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62042-122419 - - - - - - No - - -
ܦܪܚܬܐ ܦ݁ܳܪܚܳܬ݂ܳܐ 2:17106 ܦܪܚ Noun bird 460 179 62042-122420 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.