<-- Luke 12:31 | Luke 12:33 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 12:32

Luke 12:32 - ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܰܠ ܓ݁ܙܳܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܨܒ݂ܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) FEAR not, little flock; for your Father hath willed to give you the kingdom.

(Murdock) Fear not, little flock; for your Father is disposed to give you the kingdom

(Lamsa) Do not be afraid, O little flock; for your Father is pleased to give you the kingdom.

(KJV) Fear not, little flock; for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-12320 - - - - - - No - - -
ܬܕܚܠ ܬ݁ܶܕ݂ܚܰܠ 2:4328 ܕܚܠ Verb fear, fear 88 54 62042-12321 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܓܙܪܐ ܓ݁ܙܳܪܳܐ 2:3695 ܓܙܪ Noun flock 68 47 62042-12322 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܙܥܘܪܐ ܙܥܽܘܪܳܐ 2:5881 ܙܥܪ Adjective little, least 118 67 62042-12323 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܨܒܐ ܕ݁ܰܨܒ݂ܳܐ 2:17488 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62042-12324 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܒܘܟܘܢ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ 2:22 ܐܒ Noun father 2 13 62042-12325 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܕܢܬܠ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ 2:8803 ܝܗܒ Verb give 188 91 62042-12326 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62042-12327 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܡܠܟܘܬܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:11998 ܡܠܟ Noun kingdom, realm, reign 278 124 62042-12328 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.