<-- Luke 13:33 | Luke 13:35 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 13:34

Luke 13:34 - ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܩܳܛܠܰܬ݂ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܘܪܳܓ݂ܡܰܬ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܺܝܢ ܠܘܳܬ݂ܳܗ ܟ݁ܡܳܐ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܨܒ݂ܺܝܬ݂ ܠܰܡܟ݂ܰܢܳܫܽܘ ܒ݁ܢܰܝܟ݁ܝ ܐܰܝܟ݂ ܬ݁ܰܪܢܳܓ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܳܢܫܳܐ ܦ݁ܰܪܽܘܓ݂ܶܝܗ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܓ݁ܶܦ݂ܶܝܗ ܘܠܳܐ ܨܒ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) Urishlem, Urishlem ! killing the prophets, and stoning them that are sent to her, what times would I have gathered thy sons as the hen gathereth her chickens under her wings, and you willed not !

(Murdock) O Jerusalem, Jerusalem, that killest the prophets, and stonest them that are sent to thee; how many times would I have gathered thy children, as a hen that gathereth her young under her wings, and ye would not?

(Lamsa) O Jerusalem, Jerusalem, murderess of prophets, and stoner of those who are sent to her! how many times I longed to gather your children together, as a hen which gathers her chickens under her wings, but you were not willing!

(KJV) O Jerusalem, Jerusalem, which killest the prophets, and stonest them that are sent unto thee; how often would I have gathered thy children together, as a hen doth gather her brood under her wings, and ye would not!

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܘܪܫܠܡ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ 2:327 ܐܘܪܫܠܡ Proper Noun Jerusalem 8 17 62042-13340 - - - - - - No - - -
ܐܘܪܫܠܡ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ 2:327 ܐܘܪܫܠܡ Proper Noun Jerusalem 8 17 62042-13341 - - - - - - No - - -
ܩܛܠܬ ܩܳܛܠܰܬ݂ 2:18500 ܩܛܠ Verb kill 501 192 62042-13342 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No Second Masculine Singular
ܢܒܝܐ ܢܒ݂ܺܝܶܐ 2:12622 ܢܒܐ Noun prophet, prophetess 326 136 62042-13343 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܪܓܡܬ ܘܪܳܓ݂ܡܰܬ݂ 2:19428 ܪܓܡ Verb stone 529 201 62042-13344 - Feminine Singular Construct Active Participle PEAL No - - -
ܠܐܝܠܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:684 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62042-13345 - Common Plural - - - No - - -
ܕܫܠܝܚܝܢ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܺܝܢ 2:21350 ܫܠܚ Verb send 579 223 62042-13346 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܠܘܬܗ ܠܘܳܬ݂ܳܗ 2:11138 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62042-13347 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܟܡܐ ܟ݁ܡܳܐ 2:10199 ܟܡܐ Particle how much?, how many? 216 103 62042-13348 - - - - - - No - - -
ܙܒܢܝܢ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ 2:5509 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62042-13349 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܨܒܝܬ ܨܒ݂ܺܝܬ݂ 2:17512 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62042-133410 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܡܟܢܫܘ ܠܰܡܟ݂ܰܢܳܫܽܘ 2:10289 ܟܢܫ Verb assemble, gather 219 103 62042-133411 - - - - Infinitive PAEL No - - -
ܒܢܝܟܝ ܒ݁ܢܰܝܟ݁ܝ 2:3238 ܒܪ Noun son 53 40 62042-133412 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Feminine Singular
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62042-133413 - - - - - - No - - -
ܬܪܢܓܘܠܬܐ ܬ݁ܰܪܢܳܓ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ 2:23054 ܬܪܢܓܠܐ Noun hen 621 242 62042-133414 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܢܫܐ ܕ݁ܟ݂ܳܢܫܳܐ 2:10255 ܟܢܫ Verb assemble, gather 219 103 62042-133415 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܦܪܘܓܝܗ ܦ݁ܰܪܽܘܓ݂ܶܝܗ 2:17083 ܦܪܘܓܐ Noun chick, young bird 458 178 62042-133416 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܬܚܝܬ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ 2:22770 ܬܚܝܬ Particle under 609 237 62042-133417 - - - - - - No - - -
ܓܦܝܗ ܓ݁ܶܦ݂ܶܝܗ 2:3973 ܓܦ Noun wing 76 50 62042-133418 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-133419 - - - - - - No - - -
ܨܒܝܬܘܢ ܨܒ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:17514 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62042-133420 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.