<-- Luke 13:3 | Luke 13:5 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 13:4

Luke 13:4 - ܐܰܘ ܗܳܢܽܘܢ ܬ݁ܡܳܢܬ݁ܰܥܣܰܪ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܠ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܫܺܝܠܽܘܚܳܐ ܘܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܚܰܛܳܝܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܀

Translations

(Etheridge) Or those eighteen on whom fell the tower in Silucha, and killed them; think you that they were sinners above all men who dwell in Urishlem ?

(Murdock) Or those eighteen, on whom the tower in Siloam fell, and slew them, suppose ye, that they were sinners beyond all the men inhabiting Jerusalem?

(Lamsa) Or those eighteen, upon whom the tower in Siloam fell, and it killed them; do you think that they were greater sinners than all the men who live in Jerusalem?

(KJV) Or those eighteen, upon whom the tower in Siloam fell, and slew them, think ye that they were sinners above all men that dwelt in Jerusalem?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62042-13040 - - - - - - No - - -
ܗܢܘܢ ܗܳܢܽܘܢ 2:5047 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62042-13041 - Masculine Plural - - - No - - -
ܬܡܢܬܥܣܪ ܬ݁ܡܳܢܬ݁ܰܥܣܰܪ 2:16076 ܬܡܢܐ Numeral eighteen 615 240 62042-13042 - Masculine - - - - No - - -
ܕܢܦܠ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܠ 2:13271 ܢܦܠ Verb fall 344 142 62042-13043 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܠܝܗܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ 2:15705 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62042-13044 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܡܓܕܠܐ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܐ 2:3531 ܓܕܠ Noun tower 249 114 62042-13045 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܫܝܠܘܚܐ ܒ݁ܫܺܝܠܽܘܚܳܐ 2:21153 ܫܝܠܘܚܐ Proper Noun Siloam 575 221 62042-13046 - - - - - - No - - -
ܘܩܛܠ ܘܩܰܛܶܠ 2:18466 ܩܛܠ Verb kill 501 192 62042-13047 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62042-13048 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܣܒܪܝܢ ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ 2:27608 ܣܒܪ Verb think, suppose, hope, consider 359 146 62042-13049 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62042-130410 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܕܚܛܝܝܢ ܕ݁ܚܰܛܳܝܺܝܢ 2:6825 ܚܛܐ Adjective sinner 138 73 62042-130411 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-130412 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܝܬܝܪ ܝܰܬ݁ܺܝܪ 2:9651 ܝܬܪ Adjective more, excessive, greater, better, excelling 199 98 62042-130413 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62042-130414 - - - - - - No - - -
ܟܠܗܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ 2:10082 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62042-130415 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܒܢܝܢܫܐ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ 2:1439 ܐܢܫ Noun human 56 40 62042-130416 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܕܥܡܪܝܢ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ 2:15951 ܥܡܪ Verb dwell 418 165 62042-130417 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܒܐܘܪܫܠܡ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ 2:329 ܐܘܪܫܠܡ Proper Noun Jerusalem 8 17 62042-130418 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.