<-- Luke 14:9 | Luke 14:11 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 14:10

Luke 14:10 - ܐܶܠܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܙܕ݁ܰܡܰܢܬ݁ ܙܶܠ ܐܶܣܬ݁ܰܡ݈ܟ݁ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܩܪܳܟ݂ ܢܺܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܪܳܚܶܡܝ ܐܶܬ݂ܥܰܠܳܐ ܠܥܶܠ ܘܶܐܣܬ݁ܰܡ݈ܟ݁ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܣܡܺܝܟ݂ܺܝܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܀

Translations

(Etheridge) But when thou art invited, go, recline thee in the last (seat), that when he who called thee cometh, he may say to thee, My friend, ascend and recline above, and thou shalt have honour before all of them who recline with thee.

(Murdock) But when thou art invited, go and recline on the lowest [couch]; that when he who invited thee come, he may say to thee: My friend, come up higher and recline. And thou wilt have honor, before all that recline with thee.

(Lamsa) But when you are invited, go and sit at the lower end, so that when he who has invited you comes, he will say to you, My friend, go up and sit higher; and you will have glory before all who sit with you.

(KJV) But when thou art bidden, go and sit down in the lowest room; that when he that bade thee cometh, he may say unto thee, Friend, go up higher: then shalt thou have worship in the presence of them that sit at meat with thee.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62042-14100 - - - - - - No - - -
ܡܐ ܡܳܐ 2:11330 ܡܐ Pronoun what 246 113 62042-14101 - - - - - - No - - -
ܕܐܙܕܡܢܬ ܕ݁ܶܐܙܕ݁ܰܡܰܢܬ݁ 2:5788 ܙܡܢ Denominative invite, bade 117 66 62042-14102 Second Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܙܠ ܙܶܠ 2:379 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62042-14103 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܐܣܬܡܟ ܐܶܣܬ݁ܰܡ݈ܟ݁ 2:14545 ܣܡܟ Verb support, recline, recline 380 152 62042-14104 Second Masculine Singular - Imperative ETHPEAL No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62042-14105 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܒܚܪܬܐ ܒ݁ܚܰܪܬ݂ܳܐ 2:7699 ܐܚܪ Noun end 160 82 62042-14106 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܐ ܕ݁ܡܳܐ 2:11328 ܡܐ Pronoun what 246 113 62042-14107 - - - - - - No - - -
ܕܐܬܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ 2:2093 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62042-14108 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62042-14109 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܩܪܟ ܕ݁ܰܩܪܳܟ݂ 2:18851 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62042-141010 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No Second Masculine Singular
ܢܐܡܪ ܢܺܐܡܰܪ 2:1315 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-141011 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62042-141012 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܪܚܡܝ ܪܳܚܶܡܝ 2:19840 ܪܚܡ Noun friend 537 207 62042-141013 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܐܬܥܠܐ ܐܶܬ݂ܥܰܠܳܐ 2:15711 ܥܠܐ Verb raised, arrogant 413 162 62042-141014 Second Masculine Singular - Imperative ETHPAEL No - - -
ܠܥܠ ܠܥܶܠ 2:15700 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62042-141015 - - - - - - No - - -
ܘܐܣܬܡܟ ܘܶܐܣܬ݁ܰܡ݈ܟ݁ 2:14552 ܣܡܟ Verb support, recline, recline 380 152 62042-141016 Second Masculine Singular - Imperative ETHPEAL No - - -
ܘܬܗܘܐ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ 2:5134 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-141017 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62042-141018 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܬܫܒܘܚܬܐ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ 2:20936 ܫܒܚ Noun praise, glory 622 243 62042-141019 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 62042-141020 - - - - - - No - - -
ܟܠܗܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ 2:10082 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62042-141021 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܕܣܡܝܟܝܢ ܕ݁ܰܣܡܺܝܟ݂ܺܝܢ 2:14536 ܣܡܟ Verb support, recline, recline 380 152 62042-141022 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܥܡܟ ܥܰܡܳܟ݂ 2:15791 ܥܡ Particle with 416 164 62042-141023 - - - - - - No Second Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.