<-- Luke 1:16 | Luke 1:18 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 1:17

Luke 1:17 - ܘܗܽܘ ܢܺܐܙܰܠ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܒ݂ܚܰܝܠܳܐ ܕ݁ܺܐܠܺܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݂ܢܶܐ ܠܶܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗܶܐ ܥܰܠ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܠܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܶܐ ܘܰܢܛܰܝܶܒ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܳܐ ܓ݁ܡܺܝܪܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And he shall go before him in the spirit and the power of Elia the prophet, to turn the hearts of the fathers unto the children, and those who believe not to the knowledge of the righteous, and to prepare for the Lord a perfect people.

(Murdock) And he will go before him, in the spirit and power of Elijah the prophet, and will turn the heart of the fathers unto the children, and them that are disobedient to the knowledge of the righteous, and will prepare a perfect people for the Lord.

(Lamsa) And he will go before them with the spirit and the power of Elijah, to turn the hearts of parents to their children, and those who are disobedient to the wisdom of the righteous; and he will prepare a true people for the Lord.

(KJV) And he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just; to make ready a people prepared for the Lord.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܘ ܘܗܽܘ 2:5015 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62042-01170 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܢܐܙܠ ܢܺܐܙܰܠ 2:386 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62042-01171 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܩܕܡܘܗܝ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ 2:18102 ܩܕܡ Particle before 490 188 62042-01172 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܒܪܘܚܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ 2:19636 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62042-01173 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܚܝܠܐ ܘܰܒ݂ܚܰܝܠܳܐ 2:7033 ܚܝܠ Noun power, mighty work, strength, virtue, force 140 75 62042-01174 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܝܐ ܕ݁ܺܐܠܺܝܳܐ 2:958 ܐܠܝܐ Proper Noun Elijah 17 22 62042-01175 - - - - - - No - - -
ܢܒܝܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ 2:12621 ܢܒܐ Noun prophet, prophetess 326 136 62042-01176 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܦܢܐ ܕ݁ܢܰܦ݂ܢܶܐ 2:16809 ܦܢܐ Verb return, answer, give back, turn 450 175 62042-01177 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No - - -
ܠܒܐ ܠܶܒ݁ܳܐ 2:10954 ܠܒ Noun heart 233 108 62042-01178 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܒܗܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗܶܐ 2:29 ܐܒ Noun father 2 13 62042-01179 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62042-011710 - - - - - - No - - -
ܒܢܝܐ ܒ݁ܢܰܝܳܐ 2:3233 ܒܪ Noun son 53 40 62042-011711 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܐܝܠܝܢ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:681 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62042-011712 - Common Plural - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-011713 - - - - - - No - - -
ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܺܝܢ 2:16611 ܦܝܣ Denominative persuade, convince 444 173 62042-011714 Third Masculine Plural - Participles ETTAPHAL No - - -
ܠܝܕܥܬܐ ܠܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ 2:8765 ܝܕܥ Noun knowledge 188 91 62042-011715 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܐܢܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܶܐ 2:9876 ܟܢ Adjective upright, just, righteous 202 98 62042-011716 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܢܛܝܒ ܘܰܢܛܰܝܶܒ݂ 2:7973 ܛܘܒ Verb ready 168 85 62042-011717 Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܠܡܪܝܐ ܠܡܳܪܝܳܐ 2:12392 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62042-011718 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܡܐ ܥܰܡܳܐ 2:15820 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62042-011719 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܓܡܝܪܐ ܓ݁ܡܺܝܪܳܐ 2:3852 ܓܡܪ Participle Adjective perfect, mature 72 48 62042-011720 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.