<-- Luke 21:11 | Luke 21:13 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 21:12

Luke 21:12 - ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܢܰܪܡܽܘܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܰܝܳܐ ܘܢܶܪܕ݁ܦ݂ܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܘܢܰܫܠܡܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ ܘܰܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܘܰܢܩܰܪܒ݂ܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܘܗܺܓ݂ܡܽܘܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܫܶܡܝ ܀

Translations

(Etheridge) But before all these, they will lay hands upon you, and persecute you, and deliver you up to the synagogues, and to the house of the bound. And they will bring you before kings and governors on account of my name.

(Murdock) But before all these things, they will lay hands upon you, and will persecute you, and will deliver you up to councils and to prison, and will arraign you before kings and governors, on account of my name.

(Lamsa) But before all these things, they will lay hands on you, and persecute you, and deliver you to the synagogues and the prisons; and they will bring you before kings and governors for the sake of my name.

(KJV) But before all these, they shall lay their hands on you, and persecute you, delivering you up to the synagogues, and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 62042-21120 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62042-21121 - - - - - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62042-21122 - Common Plural - - - No - - -
ܟܠܗܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ 2:10083 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62042-21123 - Masculine - - - - No Third Feminine Plural
ܢܪܡܘܢ ܢܰܪܡܽܘܢ 2:20059 ܪܡܐ Verb put, place, cast 543 209 62042-21124 Third Masculine Plural - Imperfect APHEL No - - -
ܥܠܝܟܘܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:15708 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62042-21125 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܝܕܝܐ ܐܺܝܕ݂ܰܝܳܐ 2:567 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62042-21126 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܢܪܕܦܘܢܟܘܢ ܘܢܶܪܕ݁ܦ݂ܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ 2:19513 ܪܕܦ Verb follow, persecute 530 202 62042-21127 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No Second Masculine Plural
ܘܢܫܠܡܘܢܟܘܢ ܘܢܰܫܠܡܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ 2:21509 ܫܠܡ Verb die, obey, agree, follow, delivered up, complete, deliver, completed 581 225 62042-21128 Third Masculine Plural - Imperfect APHEL No Second Masculine Plural
ܠܟܢܘܫܬܐ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ 2:10245 ܟܢܫ Noun synagogue, council 218 103 62042-21129 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܒܝܬ ܘܰܠܒ݂ܶܝܬ݂ 2:2734 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62042-211210 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܐܣܝܪܐ ܐܰܣܺܝܪܶܐ 2:1672 ܐܣܪ Participle Adjective prisoner, sergeant, bound 23 26 62042-211211 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܢܩܪܒܘܢܟܘܢ ܘܰܢܩܰܪܒ݂ܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ 2:18971 ܩܪܒ Verb near, touch, come, near, bring near, offer, fight 517 197 62042-211212 Third Masculine Plural - Imperfect PAEL No Second Masculine Plural
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 62042-211213 - - - - - - No - - -
ܡܠܟܐ ܡܰܠܟ݁ܶܐ 2:11970 ܡܠܟ Noun king, queen 277 124 62042-211214 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܗܓܡܘܢܐ ܘܗܺܓ݂ܡܽܘܢܶܐ 2:4957 ܗܓܡܘܢܐ Noun governor, prefect 100 58 62042-211215 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62042-211216 - - - - - - No - - -
ܫܡܝ ܫܶܡܝ 2:21618 ܫܡ Noun name 583 225 62042-211217 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.