<-- Luke 22:13 | Luke 22:15 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 22:14

Luke 22:14 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܣܬ݁ܡܶܟ݂ ܘܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝܚܶܐ ܥܰܡܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) And when it was time, Jeshu came and reclined, and the twelve apostles with him.

(Murdock) And when the time arrived, Jesus came and reclined; and the twelve Legates with him.

(Lamsa) And when the time came, Jesus came and sat down, and the twelve apostles with him.

(KJV) And when the hour was come, he sat down, and the twelve apostles with him.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62042-22140 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-22141 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܕܢܐ ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ 2:15214 ܥܕܢ Noun moment, season, time, opportunity 401 159 62042-22142 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܬܐ ܐܶܬ݂ܳܐ 2:2076 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62042-22143 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62042-22144 - - - - - - No - - -
ܐܣܬܡܟ ܐܶܣܬ݁ܡܶܟ݂ 2:14544 ܣܡܟ Verb support, recline, recline 380 152 62042-22145 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܘܬܪܥܣܪ ܘܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ 2:16056 ܬܪܝܢ Numeral twelve 621 243 62042-22146 - Masculine - - - - No - - -
ܫܠܝܚܐ ܫܠܺܝܚܶܐ 2:21372 ܫܠܚ Participle Adjective apostle, sent one 580 224 62042-22147 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܥܡܗ ܥܰܡܶܗ 2:15786 ܥܡ Particle with 416 164 62042-22148 - - - - - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.