<-- Luke 2:15 | Luke 2:17 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 2:16

Luke 2:16 - ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܡܣܰܪܗܒ݂ܳܐܝܺܬ݂ ܘܶܐܫܟ݁ܰܚܘ ܠܡܰܪܝܰܡ ܘܰܠܝܰܘܣܶܦ݂ ܘܰܠܥܽܘܠܳܐ ܕ݁ܣܺܝܡ ܒ݁ܽܐܘܪܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And they came with speed, and found Mariam, and Jauseph, and the infant who was laid in the manger;

(Murdock) And they came hastily, and found Mary and Joseph, and the babe laid in the stall.

(Lamsa) And they came very hurriedly, and found Mary, and Joseph, and the babe laid in the manger.

(KJV) And they came with haste, and found Mary, and Joseph, and the babe lying in a manger.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܬܘ ܘܶܐܬ݂ܰܘ 2:2135 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62042-02160 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܡܣܰܪܗܒ݂ܳܐܝܺܬ݂ 2:19531 ܪܗܒ Adverb (ending with AiYT) hastily 286 127 62042-02161 - - - - - - No - - -
ܘܐܫܟܚܘ ܘܶܐܫܟ݁ܰܚܘ 2:21234 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62042-02162 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܡܪܝܡ ܠܡܰܪܝܰܡ 2:12455 ܡܪܝܡ Proper Noun Mary 301 132 62042-02163 - - - - - - No - - -
ܘܠܝܘܣܦ ܘܰܠܝܰܘܣܶܦ݂ 2:9038 ܝܘܣܦ Proper Noun Joseph 190 93 62042-02164 - - - - - - No - - -
ܘܠܥܘܠܐ ܘܰܠܥܽܘܠܳܐ 2:15350 ܥܘܠ Noun child, babe, suckling 405 160 62042-02165 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܣܝܡ ܕ݁ܣܺܝܡ 2:14234 ܣܡ Verb put, place 379 152 62042-02166 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܒܐܘܪܝܐ ܒ݁ܽܐܘܪܝܳܐ 2:323 ܐܪܝ Noun stall, manger 8 16 62042-02167 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.