<-- Luke 2:1 | Luke 2:3 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 2:2

Luke 2:2 - ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܰܟ݂ܬ݁ܒ݂ܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒ݁ܗܺܓ݂ܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܽܘܪܺܝܢܳܘܣ ܒ݁ܣܽܘܪܺܝܰܐ ܀

Translations

(Etheridge) This enrolment was first made under the government of Qurinos in Suria.

(Murdock) And this enrollment was first made under the presidency of Quirinus in Syria.

(Lamsa) This first census took place during the governorship of Quirinius in Syria.

(KJV) (And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria.)

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62042-02020 - Feminine Singular - - - No - - -
ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܡܰܟ݂ܬ݁ܒ݂ܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:10774 ܟܬܒ Noun enrollment, list, writing, rescript 273 122 62042-02021 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܕܡܝܬܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ 2:18126 ܩܕܡ Adjective first, fore 490 189 62042-02022 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘܬ ܗܘܳܬ݂ 2:5108 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-02023 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܗܓܡܢܘܬܐ ܒ݁ܗܺܓ݂ܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:4960 ܗܓܡܘܢܐ Noun governorship, perfecture 100 58 62042-02024 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܘܪܝܢܘܣ ܕ݁ܩܽܘܪܺܝܢܳܘܣ 2:18415 ܩܘܪܝܢܘܣ Proper Noun Quirinius 498 191 62042-02025 - - - - - - No - - -
ܒܣܘܪܝܐ ܒ݁ܣܽܘܪܺܝܰܐ 2:14164 ܣܘܪܝܐ Proper Noun Syria 371 149 62042-02026 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.