<-- Luke 3:35 | Luke 3:37 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 3:36

Luke 3:36 - ܒ݁ܰܪ ܩܰܝܢܰܢ ܒ݁ܰܪ ܐܰܪܦ݂ܰܟ݂ܫܳܪ ܒ݁ܰܪ ܫܺܝܡ ܒ݁ܰܪ ܢܽܘܚ ܒ݁ܰܪ ܠܰܡܶܟ݂ ܀

Translations

(Etheridge) bar Kainan, bar Arphakshad, bar Shim, bar Nuch, bar Lamek,

(Murdock) the son of Cainan, the son of Arphaxad, the son of Shem, the son of Noah, the son of Lamech,

(Lamsa) The son of Cainan, the son of Arphaxad, the son of Shem, the son of Noah, the son of Lamech,

(KJV) Which was the son of Cainan, which was the son of Arphaxad, which was the son of Sem, which was the son of Noe, which was the son of Lamech,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62042-03360 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܩܝܢܢ ܩܰܝܢܰܢ 2:18587 ܩܝܢܢ Proper Noun Cainan 504 193 62042-03361 - - - - - - No - - -
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62042-03362 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܐܪܦܟܫܪ ܐܰܪܦ݂ܰܟ݂ܫܳܪ 2:2004 ܐܪܦܟܫܪ Proper Noun Arphaxad 28 31 62042-03363 - - - - - - No - - -
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62042-03364 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܫܝܡ ܫܺܝܡ 2:21156 ܫܝܡ Proper Noun Shem 575 221 62042-03365 - - - - - - No - - -
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62042-03366 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܢܘܚ ܢܽܘܚ 2:12798 ܢܘܚ Proper Noun Noah 331 138 62042-03367 - - - - - - No - - -
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62042-03368 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܠܡܟ ܠܰܡܶܟ݂ 2:11248 ܠܡܟ Proper Noun Lamech 243 112 62042-03369 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.