<-- Luke 4:27 | Luke 4:29 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 4:28

Luke 4:28 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝܘ ܚܶܡܬ݁ܳܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And when they heard these things, they who were in the synagogue were all of them filled with anger,

(Murdock) And when they heard these things, those in the synagogue were all filled with wrath.

(Lamsa) When those who were in the synagogue heard these things, they were all filled with anger.

(KJV) And all they in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62042-04280 - - - - - - No - - -
ܫܡܥܘ ܫܡܰܥܘ 2:21767 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62042-04281 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62042-04282 - Common Plural - - - No - - -
ܗܢܘܢ ܗܳܢܽܘܢ 2:5047 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62042-04283 - Masculine Plural - - - No - - -
ܕܒܟܢܘܫܬܐ ܕ݁ܒ݂ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ 2:10234 ܟܢܫ Noun synagogue, council 218 103 62042-04284 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܬܡܠܝܘ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝܘ 2:11740 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 62042-04285 Third Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܚܡܬܐ ܚܶܡܬ݁ܳܐ 2:7305 ܚܡܬ Noun anger, wrath, fury 148 78 62042-04286 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܠܗܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ 2:10082 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62042-04287 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.