<-- Luke 5:35 | Luke 5:37 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 5:36

Luke 5:36 - ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܩܳܐܶܕ݂ ܐܽܘܪܩܰܥܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܡܳܐܢܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܘܪܳܡܶܐ ܥܰܠ ܡܳܐܢܳܐ ܒ݁ܠܳܝܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܠܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܩܳܐܶܕ݂ ܘܠܰܒ݂ܠܳܝܳܐ ܠܳܐ ܫܳܠܡܳܐ ܐܽܘܪܩܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) He spake to them a parable: No man cutteth a piece from a new material, [Garment.] and fasteneth it upon an old garment; lest he rend the new, without completing the old with the piece that is new.

(Murdock) And he spoke a similitude to them: No one teareth a patch from a new garment, and putteth it to an old garment; lest he tear the new, and the patch from the new cease to make the old [garment] whole.

(Lamsa) And he told them a parable, No man cuts a piece of cloth from a new garment and puts it on a worn out garment; so that he may not cut the new, and the new piece will not blend with the old.

(KJV) And he spake also a parable unto them; No man putteth a piece of a new garment upon an old; if otherwise, then both the new maketh a rent, and the piece that was taken out of the new agreeth not with the old.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-05360 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62042-05361 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܡܬܠܐ ܡܰܬ݂ܠܳܐ 2:12570 ܡܬܠ Noun parable, proverb, similitude 317 135 62042-05362 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-05363 - - - - - - No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62042-05364 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܩܐܕ ܩܳܐܶܕ݂ 2:18055 ܩܕ Verb tear, cut off 489 188 62042-05365 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܘܪܩܥܬܐ ܐܽܘܪܩܰܥܬ݂ܳܐ 2:20273 ܪܩܥ Noun patch, cloth 8 17 62042-05366 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62042-05367 - - - - - - No - - -
ܡܐܢܐ ܡܳܐܢܳܐ 2:11366 ܡܐܢ Noun vessel, garment, utensil, receptacle 247 114 62042-05368 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕܬܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ 2:6372 ܚܕܬ Adjective new 129 70 62042-05369 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܪܡܐ ܘܪܳܡܶܐ 2:20053 ܪܡܐ Verb put, place, cast 543 209 62042-053610 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62042-053611 - - - - - - No - - -
ܡܐܢܐ ܡܳܐܢܳܐ 2:11366 ܡܐܢ Noun vessel, garment, utensil, receptacle 247 114 62042-053612 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܠܝܐ ܒ݁ܠܳܝܳܐ 2:2792 ܒܠܐ Adjective old, worn out 47 36 62042-053613 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-053614 - - - - - - No - - -
ܠܚܕܬܐ ܠܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ 2:6375 ܚܕܬ Adjective new 129 70 62042-053615 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܐܕ ܩܳܐܶܕ݂ 2:18055 ܩܕ Verb tear, cut off 489 188 62042-053616 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܘܠܒܠܝܐ ܘܠܰܒ݂ܠܳܝܳܐ 2:2794 ܒܠܐ Adjective old, worn out 47 36 62042-053617 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-053618 - - - - - - No - - -
ܫܠܡܐ ܫܳܠܡܳܐ 2:21542 ܫܠܡ Verb die, obey, agree, follow, delivered up, complete, deliver, completed 581 225 62042-053619 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܘܪܩܥܬܐ ܐܽܘܪܩܰܥܬ݂ܳܐ 2:20273 ܪܩܥ Noun patch, cloth 8 17 62042-053620 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62042-053621 - - - - - - No - - -
ܚܕܬܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ 2:6372 ܚܕܬ Adjective new 129 70 62042-053622 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.