<-- Luke 6:41 | Luke 6:43 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 6:42

Luke 6:42 - ܐܰܘ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܰܐܚܽܘܟ݂ ܐܳܚܝ ܫܒ݂ܽܘܩ ܐܰܦ݁ܶܩ ܓ݁ܶܠܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܕ݁ܗܳܐ ܩܳܪܺܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܰܝܢܳܟ݂ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܙܝܳܐ ܠܳܟ݂ ܢܳܣܶܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܐܰܦ݁ܶܩ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܩܳܪܺܝܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܳܟ݂ ܠܡܰܦ݁ܳܩܽܘ ܓ݁ܶܠܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܶܗ ܕ݁ܰܐܚܽܘܟ݂ ܀

Translations

(Etheridge) Or how can you say to your brother, My brother, permit (that) I pull out the rod that is in your eye, and behold the rafter in your own eye is not seen by you ? Hypocrite ! first take out the rafter from your own eye, and then shall you see to take out the rod that is in the eye of your brother.

(Murdock) Or how canst thou say to thy brothers, My brother, allow me to pluck the straw from thy eye; when, lo, the beam that is in thy own eye, thou regardest not. Hypocrite! first cast the beam out thy eye, and then thy vision will be clear to pluck the straw from thy brother's eye.

(Lamsa) Or how can you say to your brother, My brother, let me take out the splinter from your eye, when behold, you do not see the beam in your own eye? O hypocrites, first take out the beam from your own eye, and then you will see clearly to take out the splinter from your brother's eye.

(KJV) Either how canst thou say to thy brother, Brother, let me pull out the mote that is in thine eye, when thou thyself beholdest not the beam that is in thine own eye? Thou hypocrite, cast out first the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to pull out the mote that is in thy brother's eye.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62042-06420 - - - - - - No - - -
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62042-06421 - - - Emphatic - - No - - -
ܡܫܟܚ ܡܶܫܟ݁ܰܚ 2:30363 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62042-06422 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62042-06423 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܠܡܐܡܪ ܠܡܺܐܡܰܪ 2:1311 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-06424 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܠܐܚܘܟ ܠܰܐܚܽܘܟ݂ 2:437 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62042-06425 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܐܚܝ ܐܳܚܝ 2:403 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62042-06426 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܫܒܘܩ ܫܒ݂ܽܘܩ 2:20565 ܫܒܩ Verb forgive, leave, allow 557 215 62042-06427 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܐܦܩ ܐܰܦ݁ܶܩ 2:13333 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62042-06428 First Common Singular - Imperfect APHEL No - - -
ܓܠܐ ܓ݁ܶܠܳܐ 2:3721 ܓܠ Noun straw, chip 69 47 62042-06429 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62042-064210 - - - - - - No - - -
ܥܝܢܟ ܥܰܝܢܳܟ݂ 2:15546 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62042-064211 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܕܗܐ ܕ݁ܗܳܐ 2:4940 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 62042-064212 - - - - - - No - - -
ܩܪܝܬܐ ܩܳܪܺܝܬ݁ܳܐ 2:18924 ܩܪܐ Noun calling, vocation 519 198 62042-064213 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܥܝܢܟ ܕ݁ܰܒ݂ܥܰܝܢܳܟ݂ 2:15513 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62042-064214 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܕܝܠܟ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ 2:4393 ܕܝܠ Particle own 90 54 62042-064215 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-064216 - - - - - - No - - -
ܡܬܚܙܝܐ ܡܶܬ݂ܚܰܙܝܳܐ 2:6708 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62042-064217 Third Feminine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62042-064218 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܢܣܒ ܢܳܣܶܒ݂ 2:13188 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62042-064219 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܒܐܦܐ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ 2:1770 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 62042-064220 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܦܩ ܐܰܦ݁ܶܩ 2:13334 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62042-064221 Second Masculine Singular - Imperative APHEL No - - -
ܠܘܩܕܡ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ 2:18062 ܩܕܡ Particle before, formerly 238 110 62042-064222 - - - - - - No - - -
ܩܪܝܬܐ ܩܳܪܺܝܬ݁ܳܐ 2:18924 ܩܪܐ Noun calling, vocation 519 198 62042-064223 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62042-064224 - - - - - - No - - -
ܥܝܢܟ ܥܰܝܢܳܟ݂ 2:15546 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62042-064225 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܘܗܝܕܝܢ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4408 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62042-064226 - - - - - - No - - -
ܢܬܚܙܐ ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ 2:6718 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62042-064227 Third Masculine Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62042-064228 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܠܡܦܩܘ ܠܡܰܦ݁ܳܩܽܘ 2:13396 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62042-064229 - - - - Infinitive APHEL No - - -
ܓܠܐ ܓ݁ܶܠܳܐ 2:3721 ܓܠ Noun straw, chip 69 47 62042-064230 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62042-064231 - - - - - - No - - -
ܥܝܢܗ ܥܰܝܢܶܗ 2:15536 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62042-064232 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܚܘܟ ܕ݁ܰܐܚܽܘܟ݂ 2:413 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62042-064233 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.