<-- Luke 8:28 | Luke 8:30 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 8:29

Luke 8:29 - ܦ݁ܳܩܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܪܽܘܚܳܐ ܛܰܢܦ݂ܳܐ ܠܡܶܦ݁ܰܩ ܡܶܢ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܡܶܢ ܕ݁ܰܫܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܘܡܶܬ݂ܶܐܣܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܫܺܫܠܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܶܒ݂ܠܶܐ ܡܶܬ݂ܢܛܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܘܰܡܦ݂ܰܣܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܣܽܘܪܰܘܗ݈ܝ ܘܡܶܬ݁ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܫܺܐܕ݂ܳܐ ܠܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) For Jeshu commanded the unclean spirit to come forth from the man. For long [Much or great.] was the time that he had been enthralled of him; and (when) bound with chains, and kept with fetters, he had burst asunder his bonds, and had been driven by the demon into the waste.

(Murdock) For Jesus had commanded the unclean spirit, to come out of the man: for, of a long time he had been held captive by him; and he had been bound with chains, and held in fetters; but he had burst the bonds, and had been driven by the demon into the desert.

(Lamsa) For Jesus commanded the unclean spirit to go out of the man. For it was a long time since he was possessed, and bound with chains, and kept in fetters; but he would often break off his bonds and was driven into the desert by the demon.

(KJV) (For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. For oftentimes it had caught him: and he was kept bound with chains and in fetters; and he brake the bands, and was driven of the devil into the wilderness.)

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܦܩܕ ܦ݁ܳܩܶܕ݂ 2:17026 ܦܩܕ Verb command 454 177 62042-08290 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-08291 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62042-08292 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62042-08293 - - - - - - No - - -
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62042-08294 - - - - - - No - - -
ܠܪܘܚܐ ܠܪܽܘܚܳܐ 2:19659 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62042-08295 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܛܢܦܐ ܛܰܢܦ݂ܳܐ 2:8259 ܛܢܦ Adjective defiled, unclean, impure, filthy 177 88 62042-08296 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܡܦܩ ܠܡܶܦ݁ܰܩ 2:13395 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62042-08297 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62042-08298 - - - - - - No - - -
ܒܪܢܫܐ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ 2:1441 ܐܢܫ Noun human 56 40 62042-08299 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܣܓܝ ܣܰܓ݁ܺܝ 2:13927 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62042-082910 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-082911 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62042-082912 - - - - - - No - - -
ܙܒܢܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ 2:5503 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62042-082913 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62042-082914 - - - - - - No - - -
ܕܫܒܐ ܕ݁ܰܫܒ݂ܶܐ 2:20459 ܫܒܐ Verb captive 555 214 62042-082915 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-082916 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62042-082917 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܘܡܬܐܣܪ ܘܡܶܬ݂ܶܐܣܰܪ 2:1703 ܐܣܪ Verb bind, fasten 25 27 62042-082918 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-082919 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܫܫܠܬܐ ܒ݁ܫܺܫܠܳܬ݂ܳܐ 2:21177 ܫܝܫܠܬܐ Noun chain 575 222 62042-082920 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܒܟܒܠܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܶܒ݂ܠܶܐ 2:9788 ܟܒܠ Noun bond 204 99 62042-082921 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܬܢܛܪ ܡܶܬ݂ܢܛܰܪ 2:13005 ܢܛܪ Verb guard, keep, reserve, observe 337 139 62042-082922 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-082923 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܘܡܦܣܩ ܘܰܡܦ݂ܰܣܶܩ 2:16877 ܦܣܩ Verb cut off, cut down, break 453 177 62042-082924 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-082925 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܐܣܘܪܘܗܝ ܐܰܣܽܘܪܰܘܗ݈ܝ 2:1660 ܐܣܪ Noun bond, fetter, chain 22 25 62042-082926 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܡܬܕܒܪ ܘܡܶܬ݁ܕ݁ܒ݂ܰܪ 2:4112 ܕܒܪ Verb lead, take, rule, guide, conduct 82 52 62042-082927 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-082928 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62042-082929 - - - - - - No - - -
ܫܐܕܐ ܫܺܐܕ݂ܳܐ 2:20347 ܫܐܕܐ Noun demon, spirit 553 213 62042-082930 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܚܘܪܒܐ ܠܚܽܘܪܒ݁ܳܐ 2:7583 ܚܪܒ Noun wilderness, plain, desolation 134 72 62042-082931 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.