<-- Luke 8:54 | Luke 8:56 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 8:55

Luke 8:55 - ܘܗܶܦ݂ܟ݁ܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܗ ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܩܳܡܰܬ݂ ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܕ݁ܢܶܬ݁ܠܽܘܢ ܠܳܗ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܀

Translations

(Etheridge) And her spirit returned, and she arose. And he directed that they should give her to eat.

(Murdock) And her spirit returned, and she instantly arose. And he directed them to give her food.

(Lamsa) And her spirit returned, and she got up immediately; and he commanded to give her something to eat.

(KJV) And her spirit came again, and she arose straightway: and he commanded to give her meat.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܦܟܬ ܘܗܶܦ݂ܟ݁ܰܬ݂ 2:5316 ܗܦܟ Verb turn, return, conduct 106 61 62042-08550 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܪܘܚܗ ܪܽܘܚܳܗ 2:19667 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62042-08551 - Common Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܘܡܚܕܐ ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ 2:6243 ܚܕ Particle immediately, at once 263 119 62042-08552 - - - - - - No - - -
ܩܡܬ ܩܳܡܰܬ݂ 2:18344 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62042-08553 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܦܩܕ ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ 2:17004 ܦܩܕ Verb command 454 177 62042-08554 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܢܬܠܘܢ ܕ݁ܢܶܬ݁ܠܽܘܢ 2:8805 ܝܗܒ Verb give 188 91 62042-08555 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 62042-08556 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܠܡܐܟܠ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ 2:837 ܐܟܠ Verb eat, consume, accuse, feed 15 21 62042-08557 - - - - Infinitive PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.