<-- Luke 8:6 | Luke 8:8 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 8:7

Luke 8:7 - ܘܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܢܦ݂ܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܟ݁ܽܘܒ݁ܶܐ ܘܺܝܥܰܘ ܥܰܡܶܗ ܟ݁ܽܘܒ݁ܶܐ ܘܚܰܢܩܽܘܗ݈ܝ ܀

Translations

(Etheridge) And other fell among thorns, and they sprang up with it, and choked it.

(Murdock) And other fell among thorns, and the thorns sprung up with it, and choked it.

(Lamsa) And other fell among thistles; and the thistles sprung up with it and choked it.

(KJV) And some fell among thorns; and the thorns sprang up with it, and choked it.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܚܪܢܐ ܘܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ 2:7687 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62042-08070 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܦܠ ܢܦ݂ܰܠ 2:13293 ܢܦܠ Verb fall 344 142 62042-08071 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܝܬ ܒ݁ܶܝܬ݂ 2:2663 ܒܝܢܝ Particle between 43 35 62042-08072 - - - - - - No - - -
ܟܘܒܐ ܟ݁ܽܘܒ݁ܶܐ 2:9845 ܟܘܒܐ Noun thorn 207 100 62042-08073 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܝܥܘ ܘܺܝܥܰܘ 2:9354 ܝܥܐ Verb spring up, sprout, germinate, produce 194 95 62042-08074 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܥܡܗ ܥܰܡܶܗ 2:15786 ܥܡ Particle with 416 164 62042-08075 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܟܘܒܐ ܟ݁ܽܘܒ݁ܶܐ 2:9845 ܟܘܒܐ Noun thorn 207 100 62042-08076 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܚܢܩܘܗܝ ܘܚܰܢܩܽܘܗ݈ܝ 2:7358 ܚܢܩ Verb choke, strangle, drown 149 78 62042-08077 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.