<-- Mark 14:32 | Mark 14:34 -->

Analysis of Peshitta verse Mark 14:33

Mark 14:33 - ܘܰܕ݂ܒ݂ܰܪ ܥܰܡܶܗ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܫܰܪܺܝ ܠܡܶܬ݂ܟ݁ܡܳܪܽܘ ܘܰܠܡܶܬ݁ܬ݁ܥܳܩܽܘ ܀

Translations

(Etheridge) And he took with him Kipha and Jacub and Juchanon, and began to be sorrowful and agonized.

(Murdock) And he took with him Cephas and James and John, and began to be gloomy and distressed.

(Lamsa) And he took with him Peter and James and John, and he began to be sorrowful and oppressed.

(KJV) And he taketh with him Peter and James and John, and began to be sore amazed, and to be very heavy;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܕܒܪ ܘܰܕ݂ܒ݂ܰܪ 2:4103 ܕܒܪ Verb lead, take, rule, guide, conduct 82 52 62041-14330 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܡܗ ܥܰܡܶܗ 2:15786 ܥܡ Particle with 416 164 62041-14331 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܠܟܐܦܐ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ 2:9782 ܟܐܦܐ Proper Noun Cephas 202 98 62041-14332 - - - - - - No - - -
ܘܠܝܥܩܘܒ ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ݂ 2:9376 ܝܥܩܘܒ Proper Noun James 194 95 62041-14333 - - - - - - No - - -
ܘܠܝܘܚܢܢ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ 2:8964 ܝܘܚܢܢ Proper Noun John 189 92 62041-14334 - - - - - - No - - -
ܘܫܪܝ ܘܫܰܪܺܝ 2:22359 ܫܪܐ Verb loosen, lodge, begin, loosened, eat 596 230 62041-14335 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܠܡܬܟܡܪܘ ܠܡܶܬ݂ܟ݁ܡܳܪܽܘ 2:10211 ܟܡܪ Verb sad 217 103 62041-14336 - - - - Infinitive ETHPEAL No - - -
ܘܠܡܬܬܥܩܘ ܘܰܠܡܶܬ݁ܬ݁ܥܳܩܽܘ 2:15390 ܥܩ Verb grieve, discourage 423 167 62041-14337 - - - - Infinitive ETTAPHAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.