<-- Mark 14:65 | Mark 14:67 -->

Analysis of Peshitta verse Mark 14:66

Mark 14:66 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܒ݁ܕ݂ܳܪܬ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) And Shemun being below in the court, there came a certain damsel of the chief of the priests.

(Murdock) And as Simon was below in the court, a maid of the high priest came,

(Lamsa) And when Simon was below in the courtyard, there came a young maidservant of the high priest;

(KJV) And as Peter was beneath in the palace, there cometh one of the maids of the high priest:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62041-14660 - - - - - - No - - -
ܫܡܥܘܢ ܫܶܡܥܽܘܢ 2:21803 ܫܡܥܘܢ Proper Noun Simon 585 226 62041-14661 - - - - - - No - - -
ܠܬܚܬ ܠܬ݂ܰܚܬ݁ 2:22769 ܬܚܝܬ Particle under 609 237 62041-14662 - - - - - - No - - -
ܒܕܪܬܐ ܒ݁ܕ݂ܳܪܬ݁ܳܐ 2:4861 ܕܪ Noun court, atrium 98 58 62041-14663 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܬܬ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ 2:2091 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62041-14664 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܠܝܡܬܐ ܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ 2:15741 ܥܠܝܡܐ Noun woman, young woman 415 163 62041-14665 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕܐ ܚܕ݂ܳܐ 2:6245 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62041-14666 - Feminine - - - - No - - -
ܕܪܒ ܕ݁ܪܰܒ݁ 2:29010 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62041-14667 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܟܗܢܐ ܟ݁ܳܗܢܶܐ 2:9834 ܟܗܢ Noun priest 206 100 62041-14668 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.