<-- Mark 15:21 | Mark 15:23 -->

Analysis of Peshitta verse Mark 15:22

Mark 15:22 - ܘܰܐܝܬ݁ܝܽܘܗ݈ܝ ܠܓ݁ܳܓ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܫܩܳܐ ܩܰܪܩܰܦ݂ܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And they brought him to Gogultha, a place which is interpreted A skull.

(Murdock) And they brought him to Golgotha, the place which is interpreted a Skull.

(Lamsa) And they brought him to Golgotha, a place which is interpreted The Skull.

(KJV) And they bring him unto the place Golgotha, which is, being interpreted, The place of a skull.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܘܰܐܝܬ݁ܝܽܘܗ݈ܝ 2:2129 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62041-15220 Third Masculine Plural - Perfect APHEL No Third Masculine Singular
ܠܓܓܘܠܬܐ ܠܓ݁ܳܓ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ 2:3511 ܓܓܘܠܬܐ Proper Noun Golgotha 60 44 62041-15221 - - - - - - No - - -
ܕܘܟܬܐ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ 2:4241 ܕܘܟ Noun place 86 53 62041-15222 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܬܦܫܩܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܫܩܳܐ 2:17377 ܦܫܩ Verb interpret, expound 468 181 62041-15223 Third Feminine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܩܪܩܦܬܐ ܩܰܪܩܰܦ݂ܬ݂ܳܐ 2:19117 ܩܪܩܦܬܐ Noun head, skull 521 199 62041-15224 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.