<-- Mark 4:39 | Mark 4:41 -->

Analysis of Peshitta verse Mark 4:40

Mark 4:40 - ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܡܳܢܳܐ ܕ݁ܰܚܽܘܠܬ݂ܳܢܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܰܢ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And he said to them, Why feared ye ? how is it ye have no faith ?

(Murdock) And he said to them: Why were ye so fearful? and why have ye not faith?

(Lamsa) And he said to them, Why are you so fearful? and why do you have no faith?

(KJV) And he said unto them, Why are ye so fearful? how is it that ye have no faith?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62041-04400 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62041-04401 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܠܡܢܐ ܠܡܳܢܳܐ 2:12195 ܡܢ Pronoun why 243 112 62041-04402 - - - - - - No - - -
ܕܚܘܠܬܢܝܢ ܕ݁ܰܚܽܘܠܬ݂ܳܢܺܝܢ 2:4292 ܕܚܠ Adjective fearful, timorous, timid 88 53 62041-04403 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62041-04404 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܗܟܢ ܗܳܟ݂ܰܢ 2:5188 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62041-04405 - - - Absolute - - No - - -
ܘܠܡܢܐ ܘܰܠܡܳܢܳܐ 2:12194 ܡܢ Pronoun why 243 112 62041-04406 - - - - - - No - - -
ܠܝܬ ܠܰܝܬ݁ 2:757 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 62041-04407 - - - - - - No - - -
ܒܟܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:2245 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62041-04408 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1197 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62041-04409 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.