<-- Mark 6:2 | Mark 6:4 -->

Analysis of Peshitta verse Mark 6:3

Mark 6:3 - ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܰܓ݁ܳܪܳܐ ܒ݁ܪܳܗ ܕ݁ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܐܚܽܘܗ݈ܝ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܰܕ݂ܝܳܘܣܺܐ ܘܕ݂ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܠܳܐ ܗܳܐ ܐܰܚܘܳܬ݂ܶܗ ܬ݁ܢܳܢ ܠܘܳܬ݂ܰܢ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) Is not this the carpenter, the son of Mariam, and the brother of Jacub, and of Josi, and of Jehuda, and of Shemun ? and are not his sisters here with us ? And they were offended with him.

(Murdock) Is not this the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and of Joses and of Judas and of Simon ? And are not his sisters here with us? And they were stumbled in him.

(Lamsa) Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joses and Judas and Simon? and behold, are not his sisters here with us? And they denounced him.

(KJV) Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, and Joses, and of Juda, and Simon? and are not his sisters here with us? And they were offended at him.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62041-06030 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62041-06031 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62041-06032 - Masculine Singular - - - No - - -
ܢܓܪܐ ܢܰܓ݁ܳܪܳܐ 2:12722 ܢܓܪ Noun carpenter 328 137 62041-06033 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܪܗ ܒ݁ܪܳܗ 2:3246 ܒܪ Noun son 53 40 62041-06034 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܕܡܪܝܡ ܕ݁ܡܰܪܝܰܡ 2:12454 ܡܪܝܡ Proper Noun Mary 301 132 62041-06035 - - - - - - No - - -
ܘܐܚܘܗܝ ܘܰܐܚܽܘܗ݈ܝ 2:421 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62041-06036 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܝܥܩܘܒ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ 2:9381 ܝܥܩܘܒ Proper Noun James 194 95 62041-06037 - - - - - - No - - -
ܘܕܝܘܣܐ ܘܰܕ݂ܝܳܘܣܺܐ 2:9031 ܝܘܣܐ Proper Noun Joses 190 93 62041-06038 - - - - - - No - - -
ܘܕܝܗܘܕܐ ܘܕ݂ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ 2:8929 ܝܗܘܕܐ Proper Noun Judas 189 92 62041-06039 - - - - - - No - - -
ܘܕܫܡܥܘܢ ܘܰܕ݂ܫܶܡܥܽܘܢ 2:21806 ܫܡܥܘܢ Proper Noun Simon 585 226 62041-060310 - - - - - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62041-060311 - - - - - - No - - -
ܗܐ ܗܳܐ 2:4941 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 62041-060312 - - - - - - No - - -
ܐܚܘܬܗ ܐܰܚܘܳܬ݂ܶܗ 2:457 ܐܚܐ Noun sister 163 83 62041-060313 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܬܢܢ ܬ݁ܢܳܢ 2:22904 ܬܢܢ Particle here 617 240 62041-060314 - - - - - - No - - -
ܠܘܬܢ ܠܘܳܬ݂ܰܢ 2:11144 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62041-060315 - - - - - - No First Common Plural
ܘܡܬܟܫܠܝܢ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܠܺܝܢ 2:10680 ܟܫܠ Verb offended, stumble 229 106 62041-060316 Third Masculine Plural - Participles ETHPEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62041-060317 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62041-060318 - - - - - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.