<-- Mark 6:30 | Mark 6:32 -->

Analysis of Peshitta verse Mark 6:31

Mark 6:31 - ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܬ݁ܰܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܢܺܐܙܰܠ ܠܕ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝܢ ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚܘ ܩܰܠܺܝܠ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܕ݁ܳܐܙܺܠ݈ܝܢ ܘܳܐܬ݂ܶܝܢ ܘܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܀

Translations

(Etheridge) And he said to them, Come and let us go into the desert alone, and rest a little while; for there were multitudes going and coming, (so that) they had not space even to eat;

(Murdock) And he said to them: Come, let us go into a desert by ourselves, and rest a little. For there were many going and coming, and they had not opportunity even to eat bread.

(Lamsa) And he said to them, Come, let us go to the wilderness all alone, and rest awhile; for there were many coming and going, and they had no chance even to eat.

(KJV) And he said unto them, Come ye yourselves apart into a desert place, and rest a while: for there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62041-06310 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62041-06311 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܬܘ ܬ݁ܰܘ 2:2168 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62041-06312 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62041-06313 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܢܐܙܠ ܢܺܐܙܰܠ 2:385 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62041-06314 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܕܒܪܐ ܠܕ݂ܰܒ݂ܪܳܐ 2:4146 ܕܒܪ Noun country, desert 83 52 62041-06315 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܠܚܘܕܝܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝܢ 2:11155 ܚܘܕ Adverb only, alone 46 36 62041-06316 - - - - - - No First Common Plural
ܘܐܬܬܢܝܚܘ ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚܘ 2:12816 ܢܚ Verb cease, rest, rest, put off, refresh 331 138 62041-06317 Second Masculine Plural - Imperative ETTAPHAL No - - -
ܩܠܝܠ ܩܰܠܺܝܠ 2:18614 ܩܠ Adjective little, light, swift 506 194 62041-06318 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62041-06319 - - - - - - No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62041-063110 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62041-063111 - - - - - - No - - -
ܣܓܝܐܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ 2:13929 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62041-063112 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܙܠܝܢ ܕ݁ܳܐܙܺܠ݈ܝܢ 2:358 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62041-063113 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܘܐܬܝܢ ܘܳܐܬ݂ܶܝܢ 2:2138 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62041-063114 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܘܠܝܬ ܘܠܰܝܬ݁ 2:753 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 62041-063115 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62041-063116 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62041-063117 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܬܪܐ ܐܰܬ݂ܪܳܐ 2:2201 ܐܬܪ Noun region, place, country, respite, space or room 33 32 62041-063118 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62041-063119 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62041-063120 - - - - - - No - - -
ܠܡܐܟܠ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ 2:837 ܐܟܠ Verb eat, consume, accuse, feed 15 21 62041-063121 - - - - Infinitive PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.