<-- Mark 7:22 | Mark 7:24 -->

Analysis of Peshitta verse Mark 7:23

Mark 7:23 - ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ ܗ݈ܽܘ ܢܳܦ݂ܩܳܢ ܘܰܡܣܰܝܒ݂ܳܢ ܠܶܗ ܠܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) all these evils come from within, and they defile a man.

(Murdock) All these evil things come from within, and defile a man.

(Lamsa) All these evils go out from within, and they defile the man.

(KJV) All these evil things come from within, and defile the man.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62041-07230 - Common Plural - - - No - - -
ܟܠܗܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ 2:10083 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62041-07231 - Masculine - - - - No Third Feminine Plural
ܒܝܫܬܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ 2:2293 ܒܐܫ Adjective evil, wrong 43 35 62041-07232 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62041-07233 - - - - - - No - - -
ܠܓܘ ܠܓ݂ܰܘ 2:3595 ܓܘ Particle in, within 62 45 62041-07234 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62041-07235 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܢܦܩܢ ܢܳܦ݂ܩܳܢ 2:13416 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62041-07236 Third Feminine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܘܡܣܝܒܢ ܘܰܡܣܰܝܒ݂ܳܢ 2:14097 ܣܝܒ Verb defile 374 150 62041-07237 Third Feminine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62041-07238 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܠܒܪܢܫܐ ܠܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ 2:1473 ܐܢܫ Noun human 56 40 62041-07239 - Common Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.