<-- Matthew 10:30 | Matthew 10:32 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 10:31

Matthew 10:31 - ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܨܶܦ݂ܪܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܡܝܰܬ݁ܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) Fear not, therefore; than many sparrows more precious are you.

(Murdock) Therefore be not afraid: ye are more important than many sparrows.

(Lamsa) Therefore fear not; you are much more important than many sparrows.

(KJV) Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-10310 - - - - - - No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62040-10311 - - - - - - No - - -
ܬܕܚܠܘܢ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܽܘܢ 2:4329 ܕܚܠ Verb fear, fear 88 54 62040-10312 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-10313 - - - - - - No - - -
ܨܦܪܐ ܨܶܦ݂ܪܶܐ 2:17857 ܨܦܪܐ Noun bird, sparrow 483 186 62040-10314 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܣܓܝܐܬܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ 2:13936 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62040-10315 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܝܬܪܝܢ ܡܝܰܬ݁ܪܺܝܢ 2:26279 ܝܬܪ Verb gain, remain over, abound, abound, prefer, benefit 200 98 62040-10316 Second Masculine Plural - Passive Participle PAEL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-10317 Second Masculine Plural - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.