<-- Matthew 13:14 | Matthew 13:16 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 13:15

Matthew 13:15 - ܐܶܬ݂ܥܰܒ݁ܺܝ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܠܶܒ݁ܶܗ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܒ݂ܶܐܕ݂ܢܰܝܗܽܘܢ ܝܰܩܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܫܡܰܥܘ ܘܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܥܰܡܶܨܘ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢ ܒ݁ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܘܢܶܫܡܥܽܘܢ ܒ݁ܶܐܕ݂ܢܰܝܗܽܘܢ ܘܢܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܽܘܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܘܢܶܬ݂ܦ݁ܢܽܘܢ ܘܰܐܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) For the heart of this people is become gross, and with their ears they have heard heavily, and their eyes they have shut, that they may not see with their eyes, nor hear with their ears, nor understand with their hearts, and be converted, and I heal them.

(Murdock) For the heart of this people hath grown fat, and with their ears they have heard heavily, and their eyes they have closed; lest they should see with their eyes, and should hear with their ears, and should understand with their heart, and should turn; and I should heal them.

(Lamsa) For the heart of this people has become hardened, and their ears hear heavily, and their eyes are dull; so that they cannot see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their hearts; let them return, and I will heal them.

(KJV) For this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed; lest at any time they should see with their eyes and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܬܥܒܝ ܐܶܬ݂ܥܰܒ݁ܺܝ 2:15104 ܥܒܝ Verb thicken, harden 398 157 62040-13150 Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62040-13151 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62040-13152 - - - - - - No - - -
ܠܒܗ ܠܶܒ݁ܶܗ 2:10956 ܠܒ Noun heart 233 108 62040-13153 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܥܡܐ ܕ݁ܥܰܡܳܐ 2:15802 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62040-13154 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62040-13155 - Masculine Singular - - - No - - -
ܘܒܐܕܢܝܗܘܢ ܘܒ݂ܶܐܕ݂ܢܰܝܗܽܘܢ 2:241 ܐܕܢܐ Noun ear 4 15 62040-13156 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܝܩܝܪܐܝܬ ܝܰܩܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:9480 ܝܩܪ Adverb (ending with AiYT) difficulty, heavily 196 97 62040-13157 - - - - - - No - - -
ܫܡܥܘ ܫܡܰܥܘ 2:21767 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62040-13158 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܘܥܝܢܝܗܘܢ ܘܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ 2:15525 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62040-13159 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܥܡܨܘ ܥܰܡܶܨܘ 2:15922 ܥܡܨ Verb shut, close 418 165 62040-131510 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-131511 - - - - - - No - - -
ܢܚܙܘܢ ܢܶܚܙܽܘܢ 2:6713 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62040-131512 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܒܥܝܢܝܗܘܢ ܒ݁ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ 2:15509 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62040-131513 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܢܫܡܥܘܢ ܘܢܶܫܡܥܽܘܢ 2:21734 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62040-131514 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܒܐܕܢܝܗܘܢ ܒ݁ܶܐܕ݂ܢܰܝܗܽܘܢ 2:235 ܐܕܢܐ Noun ear 4 15 62040-131515 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܢܣܬܟܠܘܢ ܘܢܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܽܘܢ 2:14360 ܣܟܠ Verb understand, understand 377 151 62040-131516 Third Masculine Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܒܠܒܗܘܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ 2:10924 ܠܒ Noun heart 233 108 62040-131517 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܢܬܦܢܘܢ ܘܢܶܬ݂ܦ݁ܢܽܘܢ 2:16818 ܦܢܐ Verb return, answer, give back, turn 450 175 62040-131518 Third Masculine Plural - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܘܐܣܐ ܘܰܐܣܶܐ 2:1594 ܐܣܐ Verb heal 22 25 62040-131519 First Common Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62040-131520 Third Masculine Plural - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.