<-- Matthew 13:6 | Matthew 13:8 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 13:7

Matthew 13:7 - ܘܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܢܦ݂ܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܟ݁ܽܘܒ݁ܶܐ ܘܰܣܠܶܩܘ ܟ݁ܽܘܒ݁ܶܐ ܘܚܰܢܩܽܘܗ݈ܝ ܀

Translations

(Etheridge) And another fell among the thorns, and the thorns sprang up and choked it.

(Murdock) And other [seed] fell among thorns: and the thorns shot up, and choked it.

(Lamsa) And other fell among thistles, and the thistles sprung up and choked it.

(KJV) And some fell among thorns; and the thorns sprung up, and choked them:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܚܪܢܐ ܘܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ 2:7687 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62040-13070 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܦܠ ܢܦ݂ܰܠ 2:13293 ܢܦܠ Verb fall 344 142 62040-13071 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܝܬ ܒ݁ܶܝܬ݂ 2:2663 ܒܝܢܝ Particle between 43 35 62040-13072 - - - - - - No - - -
ܟܘܒܐ ܟ݁ܽܘܒ݁ܶܐ 2:9845 ܟܘܒܐ Noun thorn 207 100 62040-13073 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܣܠܩܘ ܘܰܣܠܶܩܘ 2:14489 ܣܠܩ Verb go up, ascend, ascend 379 152 62040-13074 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܟܘܒܐ ܟ݁ܽܘܒ݁ܶܐ 2:9845 ܟܘܒܐ Noun thorn 207 100 62040-13075 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܚܢܩܘܗܝ ܘܚܰܢܩܽܘܗ݈ܝ 2:7358 ܚܢܩ Verb choke, strangle, drown 149 78 62040-13076 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.