<-- Matthew 14:6 | Matthew 14:8 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 14:7

Matthew 14:7 - ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܝܺܡܳܐ ܠܳܗ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܳܗ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܬ݂ܶܫܰܐܠ ܀

Translations

(Etheridge) wherefore with an oath he sware to her to give her whatever she should demand.

(Murdock) Therefore he swore to her by an oath, that he would give her whatsoever she might ask.

(Lamsa) He therefore swore to her with oaths, that he would give her anything that she asked.

(KJV) Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62040-14070 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62040-14071 - Masculine Singular - - - No - - -
ܒܡܘܡܬܐ ܒ݁ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ 2:9283 ܝܡܐ Noun oath, curse 258 117 62040-14072 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܡܐ ܝܺܡܳܐ 2:9271 ܝܡܐ Verb swear, swear, oath 193 95 62040-14073 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 62040-14074 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܕܢܬܠ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ 2:8803 ܝܗܒ Verb give 188 91 62040-14075 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 62040-14076 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܟܠܡܕܡ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ 2:10090 ܟܠ Idiom everything 216 102 62040-14077 - - - - - - No - - -
ܕܬܫܐܠ ܕ݁ܬ݂ܶܫܰܐܠ 2:20376 ܫܐܠ Verb ask, inquire, salute, lend 553 213 62040-14078 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.