<-- Matthew 16:2 | Matthew 16:4 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 16:3

Matthew 16:3 - ܘܰܒ݂ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܣܰܬ݂ܘܳܐ ܗܽܘ ܣܶܡܩܰܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܫܡܰܝܳܐ ܟ݁ܡܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܢܳܣܒ݁ܰܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܒ݂ܩܽܘܢ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܦ݂ܪܫܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And in the early morning you say, To-day will be tempestuous, for the heaven hath reddened gloomily. Hypocrites ! the aspect of the heaven you are skilful to discriminate, (but) the signs of this time you know not how to distinguish.

(Murdock) And in the morning ye say, There will be a storm to-day; for the heavens are sadly red. Ye hypocrites, ye are intelligent to discover the aspect of the heavens, but the signs of this time ye have no skill to discern.

(Lamsa) And in the morning you say, It is a winter day, for the sky is red and cloudy. O hypocrites, you know how to judge the face of the sky, but the signs of the present time you are not able to distinguish.

(KJV) And in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and lowring. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky; but can ye not discern the signs of the times?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܒܨܦܪܐ ܘܰܒ݂ܨܰܦ݂ܪܳܐ 2:17853 ܨܦܪܐ Noun daybreak, morning 483 186 62040-16030 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܡܪܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ 2:23306 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-16031 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-16032 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܝܘܡܢܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ 2:9013 ܝܘܡ Noun to-day 190 92 62040-16033 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܣܬܘܐ ܣܰܬ݂ܘܳܐ 2:14842 ܣܬܐ Noun winter, weather, tempest 393 156 62040-16034 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62040-16035 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܣܡܩܬ ܣܶܡܩܰܬ݂ 2:14579 ܣܡܩ Verb red 381 153 62040-16036 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62040-16037 - - - - - - No - - -
ܫܡܝܐ ܫܡܰܝܳܐ 2:21653 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62040-16038 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܟܡܝܪܐܝܬ ܟ݁ܡܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:10209 ܟܡܪ Adverb (ending with AiYT) sadly, gloomily 217 103 62040-16039 - - - - - - No - - -
ܢܣܒܝ ܢܳܣܒ݁ܰܝ 2:13197 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62040-160310 - Masculine Plural Construct Active Participle PEAL No - - -
ܒܐܦܐ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ 2:1770 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 62040-160311 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܦܪܨܘܦܐ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܳܐ 2:17197 ܦܪܨܘܦܐ Noun face, countenance, person, aspect 464 180 62040-160312 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܡܝܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ 2:21648 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62040-160313 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܝܕܥܝܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ 2:25890 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62040-160314 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-160315 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܕܬܒܩܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܒ݂ܩܽܘܢ 2:3163 ܒܩܐ Verb prove, examine, consider 52 40 62040-160316 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܐܬܘܬܐ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ 2:2053 ܐܬܐ Noun miraculous, sign 31 31 62040-160317 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܙܒܢܐ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ 2:5492 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62040-160318 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62040-160319 - Masculine Singular - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-160320 - - - - - - No - - -
ܝܕܥܝܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ 2:25890 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62040-160321 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-160322 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܕܬܦܪܫܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܦ݂ܪܫܽܘܢ 2:17291 ܦܪܫ Verb separate, appoint 465 180 62040-160323 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.