<-- Matthew 16:4 | Matthew 16:6 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 16:5

Matthew 16:5 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܥܶܒ݂ܪܳܐ ܛܥܰܘ ܕ݁ܢܶܣܒ݂ܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And when his disciples had come to the opposite [shore] , they had forgotten to take bread with them.

(Murdock) And when his disciples had come to the farther shore, they had forgotten to take bread with them.

(Lamsa) When his disciples came to the crossing place, they had forgotten to take bread with them.

(KJV) And when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62040-16050 - - - - - - No - - -
ܐܬܘ ܐܶܬ݂ܰܘ 2:2079 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62040-16051 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:11243 ܠܡܕ Noun disciple 614 239 62040-16052 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܠܥܒܪܐ ܠܥܶܒ݂ܪܳܐ 2:15156 ܥܒܪ Noun crossing 399 158 62040-16053 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܛܥܘ ܛܥܰܘ 2:8301 ܛܥܐ Verb wander, err, forget, deceive, astray, astray, delude 178 88 62040-16054 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܕܢܣܒܘܢ ܕ݁ܢܶܣܒ݂ܽܘܢ 2:13166 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62040-16055 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܥܡܗܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ 2:15788 ܥܡ Particle with 416 164 62040-16056 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܠܚܡܐ ܠܰܚܡܳܐ 2:11175 ܠܚܡ Noun bread, shewbread 240 111 62040-16057 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.