<-- Matthew 21:21 | Matthew 21:23 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 21:22

Matthew 21:22 - ܘܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܬ݂ܶܫܶܐܠܽܘܢ ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܬ݂ܗܰܝܡܢܽܘܢ ܬ݁ܶܣܒ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And whatsoever you shall ask in prayer and shall believe, you shall obtain.

(Murdock) And whatsoever ye shall ask in prayer, and shall believe, ye shall receive.

(Lamsa) And everything that you will ask in prayer and believe, you shall receive.

(KJV) And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܠ ܘܟ݂ܽܠ 2:10053 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62040-21220 - Masculine - - - - No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62040-21221 - Common - - - - No - - -
ܕܬܫܐܠܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܫܶܐܠܽܘܢ 2:20378 ܫܐܠ Verb ask, inquire, salute, lend 553 213 62040-21222 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܒܨܠܘܬܐ ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ 2:17755 ܨܠܐ Noun prayer 479 185 62040-21223 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܬܗܝܡܢܘܢ ܘܰܬ݂ܗܰܝܡܢܽܘܢ 2:1163 ܗܝܡܢ Verb believe, trust 103 60 62040-21224 Second Masculine Plural - Imperfect PAIEL No - - -
ܬܣܒܘܢ ܬ݁ܶܣܒ݂ܽܘܢ 2:13210 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62040-21225 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.