<-- Matthew 22:33 | Matthew 22:35 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 22:34

Matthew 22:34 - ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܕ݁ܫܰܬ݁ܶܩ ܠܙܰܕ݁ܽܘܩܳܝܶܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) BUT when the Pharishee heard that he had silenced the Zadukoyee, they gathered together.

(Murdock) And when the Pharisees heard that he had put the Sadducees to silence, they assembled together;

(Lamsa) But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together.

(KJV) But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܦܪܝܫܐ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ 2:17282 ܦܪܫ Participle Adjective Pharisee 460 179 62040-22340 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62040-22341 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62040-22342 - - - - - - No - - -
ܫܡܥܘ ܫܡܰܥܘ 2:21767 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62040-22343 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܕܫܬܩ ܕ݁ܫܰܬ݁ܶܩ 2:22551 ܫܬܩ Verb silent, still, silence 601 232 62040-22344 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܠܙܕܘܩܝܐ ܠܙܰܕ݁ܽܘܩܳܝܶܐ 2:5528 ܙܕܘܩܝܐ Adjective Sadducee 110 63 62040-22345 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܬܟܢܫܘ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ 2:10248 ܟܢܫ Verb assemble, gather 219 103 62040-22346 Third Masculine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
ܐܟܚܕܐ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ 2:784 ܐܟܘܬ Particle as one, together 15 21 62040-22347 - - - Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.