<-- Matthew 23:24 | Matthew 23:26 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 23:25

Matthew 23:25 - ܘܳܝ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܢܳܣܒ݁ܰܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܰܟ݁ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܪܶܗ ܕ݁ܟ݂ܳܣܳܐ ܘܰܕ݂ܙܳܒ݂ܽܘܪܳܐ ܠܓ݂ܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܡܠܶܝܢ ܚܛܽܘܦ݂ܝܳܐ ܘܥܰܘܠܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Woe to you, scribes and Pharishee, hypocrites ! who cleanse the outside of the cup and dish (which) within are full of rapine and injustice.

(Murdock) Woe to you, Scribes and Pharisees, hypocrites: for ye cleanse the outside of the cup and the dish, while within they are full of rapine and wickedness.

(Lamsa) Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! you clean the outside of the cup and of the dish, but inside they are full of extortion and iniquity.

(KJV) Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܝ ܘܳܝ 2:5390 ܘܝ Particle woe!, alas for! 107 62 62040-23250 - - - - - - No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62040-23251 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܣܦܪܐ ܣܳܦ݂ܪܶܐ 2:14760 ܣܦܪܐ Noun scribe, lawyer 387 154 62040-23252 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܦܪܝܫܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ 2:17280 ܦܪܫ Participle Adjective Pharisee 460 179 62040-23253 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܢܣܒܝ ܢܳܣܒ݁ܰܝ 2:13197 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62040-23254 - Masculine Plural Construct Active Participle PEAL No - - -
ܒܐܦܐ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ 2:1770 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 62040-23255 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܡܕܟܝܢ ܕ݁ܰܡܕ݂ܰܟ݁ܶܝܢ 2:24403 ܕܟܐ Verb pure, cleanse 91 55 62040-23256 Second Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-23257 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܒܪܗ ܒ݁ܰܪܶܗ 2:3187 ܒܪ Noun outside 53 40 62040-23258 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܟܣܐ ܕ݁ܟ݂ܳܣܳܐ 2:10339 ܟܣܐ Noun cup 220 104 62040-23259 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܙܒܘܪܐ ܘܰܕ݂ܙܳܒ݂ܽܘܪܳܐ 2:5408 ܙܒܘܪܐ Noun bowl, platter 109 63 62040-232510 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܓܘ ܠܓ݂ܰܘ 2:3595 ܓܘ Particle in, within 62 45 62040-232511 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62040-232512 - - - - - - No - - -
ܡܠܝܢ ܡܠܶܝܢ 2:11799 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 62040-232513 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܚܛܘܦܝܐ ܚܛܽܘܦ݂ܝܳܐ 2:6848 ܚܛܦ Noun extortion, robbery 138 73 62040-232514 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܥܘܠܐ ܘܥܰܘܠܳܐ 2:15371 ܥܘܠ Noun unrighteousness, iniquity 405 160 62040-232515 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.